Höga ohälsotal och sjukskrivningar är ett stort problem för Sverige och inte minst Linköping. Oavsett om arbetsgivaren är privat eller kommunal. Följderna kan bli allvarliga för den enskilda personen samtidigt som det kostar samhället stora belopp. I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste sammanställning för 2017 visar att sjukfrånvaron i Linköping kommun, bland de kommunalt anställda, är 5,9 procent. Trenden är dyster. Det är en ökning med hela 34 procent sen år 2011. Den höga sjukfrånvaron är inte bara en direkt kostnad för kommunens och statens budget – utan försämrar också funktionen i den offentliga sektorn.

De kommunalt anställdas betydelse för välfärden i Linköping är central. Med hög sjukfrånvaro inom kommunen saknas det personal inom äldreomsorgen, lärare i skolan och personal på våra barns förskolor. Bevisligen, för att möta framtidens utmaningar, är Sveriges välfärdssystem i behov av innovation och kapital med fokus på resurseffektivitet. Här vilar ett ansvar på alla kommuner att se nya möjligheter hur vi kan få tillbaka de anställda snabbt i arbete.

Ett effektivt sätt att komma tillrätta med de höga sjuktalen är att satsa på förebyggande hälsoarbete för de kommunanställda och på så sätt minska sjukfrånvaron på sikt. Problemet är att detta kräver en kommunal investering, vilket många kommuner inte anser sig ha råd med. En social obligation kan vara lösningen på problemet. Initiativet innebär att kommunen ingår ett kontrakt med en långsiktig förvaltare av svenska pensionsmedel. I ett första steg så åtar sig investeraren att ansvara för det preventiva hälsoarbetet och bära en del av risken för sjukskrivningar i kommunen över ett visst antal år. Detta ger investeraren incitament att göra sitt yttersta för att minska sjukskrivningarna i kommunen. Avkastningen på investeringen är sedan beroende av att man kan visa mätbara resultat. Rent konkret, avkastningen på den sociala obligationen kommer att bero på hur mycket sjuktalen faktiskt har minskat bland de anställda i kommunen. Skandia har en lång erfarenhet av att arbeta med innovativa grepp för att sänka sjuktalen bland våra kunder. Vi har ett unikt arbete som ger möjligheten att arbeta med tidiga insatser för att förebygga sjukskrivningar. Det har resulterat i halverade sjuktal bland våra kunder, ett resultat som vi menar kan uppnås även för sjukskrivningar bland kommunalt anställda.

Vi på Skandia menar att sociala obligationer är något som kan bidra till att lösa en del av våra växande samhällsutmaningar. Det är en bra och effektiv lösning för att få ner ohälsan i kommunal sektor – samtidigt som det gynnar svenskarnas pensionspengar. Med 5,9 procent sjukfrånvaro bland de anställda i Linköping kommun krävs det konkreta och innovativa förslag.

Att utveckla marknaden för sociala obligationer kräver att politiker på både lokal och nationell nivå vågar tänka nytt. Vi behöver gemensamt diskutera vad som behöver göras för att öka alternativa investeringar i det förebyggande hälsoarbetet i Linköping.

Kristina Hagström,

hälsostrateg Skandia

Lars-Göran Orrevall,

Chef Skandias Kapitalförvaltning