I valet i höstas gick Vänsterpartiet starkt framåt och i Kinda gjorde vi vårt bästa val någonsin. Vi mer än fördubblade vårt väljarstöd och gick från ett till tre mandat i kommunfullmäktige. Det ger oss en stabil grund för att de kommande fyra åren driva en vänsterpolitik där vi aktivt kommer att arbeta med hållbarhetsfrågor och att stärka bemanningen i våra kärnverksamheter. Med det stora väljarstödet i ryggen har vi tagit fram Vänsterpartiets förslag till budget för Kinda kommun 2020.

Barngrupperna i Kindas förskolor är bland de största i landet. Det ställer orimligt stora krav på personalen med stress som följd. Även inom äldreomsorgen är resurserna otillräckliga. Sjukfrånvaron på vård- och omsorgsförvaltningen ökar och är nu så hög som 8,4 procent. Genom att skjuta till 4 miljoner kronor för att minska barngruppernas storlek i förskolan och 4 miljoner till bemanningen i äldreomsorgen förbättrar vi arbetsmiljön i dessa verksamheter och räknar med att därigenom minska sjuktalen och behovet av vikarier. Att personalen får en rimlig arbetsbelastning leder också till att verksamheten får högre kvalitet.

Kinda behöver börja prioritera hållbarhetsfrågor. Fram till idag har detta satts på undantag med hänvisning till att det saknas resurser. Därför satsar Vänsterpartiet 2,3 miljoner kronor för att främja hållbarhetsarbete. Av dessa är 1 miljon avsatt till att utifrån ett helhetsperspektiv implementera FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, i hela kommunorganisationen. Genom att ta tag i och prioritera dessa frågor kommer Kinda kommun att minska sitt resursutnyttjande och kunna bli en grön och hållbar föregångskommun.

Övriga satsningar som finns i vår budget 2020 är att utöka anslaget till Växtkraft Kinda för att stärka näringslivsklimatet i Kinda. En satsning på trygghet i och med ett anslag för arbetet med IVPA (i väntan på ambulans), satsning på fritidsaktiviteter för ungdomar och en satsning för att möjliggöra bostadsbyggande, främst med inriktning på hyresrätter.

Våra satsningar finansierar vi genom en översyn av kommunens verksamhet och prioriteringar. Styr vi om verksamheten för att arbeta mer förebyggande, resurseffektivt och hållbart är Vänsterpartiets bedömning att det finns mycket att spara utan att försämra kvaliteten och arbetsmiljön. Vi ser konkreta möjligheter att spara mycket genom att fokusera på minskade och effektivare inköp, 6 miljoner. Energieffektiviseringar av fastigheter och miljöoptimeringar kan spara en miljon. Minskat behov av vikarier, sjuklöner och olika stödtjänster efter satsningar sparar 3 miljoner. Itsam är dyrt och fungerar mindre bra. En ny IT-organisation kan spara 5 miljoner men ge mer tillbaka. Kinda måste i större grad söka och utöka samarbeten med grannkommuner. Vi är en liten kommun och istället för att ha spetskompetenser för oss själva kan vi dela kostnaden. Det kan spara 3 miljoner.

Med vår budget presenterar vi en väg mot ett hållbart Kinda där vi säger nej till nyliberala privatiseringar och orimliga krav på anställda.

Erik Andersson (V)

ledamot kommunfullmäktige

Kicki Stridh (V)

ledamot kommunfullmäktige

Anders Lind (V)

ledamot kommunfullmäktige

Maj-Viol Thostrup (V)

ersättare kommunfullmäktige

Delzar Kaf (V)

ersättare kommunfullmäktige