DEBATT Varje år insjuknar fler än 3 000 personer i cancer i Region Östergötland och antalet cancerfall ökar stadigt. En aktuell rapport från Cancerfonden visar att antalet cancerfall närmast kommer att fördubblas under de kommande 25 åren. Under samma period dubbleras kostnaderna för cancervården – om inget görs.

I dag är sjukvården i Östergötland skicklig på att behandla det stora flertalet cancerpatienter. Men regionens uppgift är inte bara att vårda de patienter man har i dag. Regionen måste också rusta för framtidens vård, vilket dagens forskning är grunden för. Därför måste hälso- och sjukvården prioritera forskningen.

Att ta fram skarpare diagnosmetoder, effektivare behandlingsmetoder och nya individanpassade läkemedel är nödvändigt för att upptäcka och behandla cancer snabbare och bättre, men även för att kunna möta skenande samhällskostnader. En förutsättning för att detta ska ske är att forskningen som bedrivs i sjukvården prioriteras på ett helt annat sätt än vad som görs i dag.

Dagens sjukvårdssystem med ständiga och kortsiktiga besparingskrav gör att forskningen nedprioriteras. Samtidigt är brist på pengar bara en delförklaring. En minst lika viktig orsak till att så få cancerpatienter får möjlighet att delta i patientnära studier är att den kliniska forskningen sker på undantag. Forskningstiden sys ihop som ett lapptäcke av korta perioder insprängda i det praktiska sjukvårdsarbetet.

Cancer är en av våra vanligaste folksjukdomar. För de som drabbas av sjukdomen förändras livet och diagnosen får även konsekvenser för familj och vänner. Det är därför dags för Region Östergötland att växla upp kampen mot cancer på allvar. Cancerfonden föreslår fyra konkreta åtgärder för att öka den kliniska forskningen.

1. För det första måste mer offentliga resurser satsas på forskning. För varje hundralapp som i dag går till sjukvården går bara två kronor till forskning. Det är alldeles för lite.

2. 20 procent av alla cancerpatienter i Region Östergötland bör ingå i kliniska studier senast 2018. Genom att öka andelen patienter i klinisk forskning får fler tillgång till ny typ av diagnostik och behandling. Sjukhusen får möjlighet att utveckla nya arbetssätt och metoder.

3. Säkerställ sjukvårdspersonalens möjlighet att forska. Forskande vårdpersonal saknar tid, resurser och administrativt stöd. Regionen behöver underlätta och uppmuntra forskning genom schemalagd forskningstid, lönesättning och meritering.

4. Förtydliga sjukvårdens forskningsansvar i varje avtal. I varje avtal som sluts måste regionen säkra att de beställer forskning, på samma sätt som de beställer vård. Avtalen måste innehålla tydliga mål som mäts och som följs upp varje år.

Vi vet att satsning på patientnära forskning leder till bättre och effektivare cancervård. Vi vet att dagens forskning är morgondagens vård. Det är hög tid att Region Östergötland växlar upp satsningen på klinisk forskning för att tackla de utmaningar som väntar runt hörnet.