Replik på "Låt kommuner besluta om vindkraft", 20/11.

Sverigedemokraterna Mattias Bäckström Johansson och Jonas Andersson, skriver i en debattartikel att slopa det så kallade kommunala vetot är att ta ifrån kommunpolitikerna möjligheten att föra kommuninvånarnas talan. Det stämmer inte.

Kommunen kommer att ha fortsatt stort inflytande över lokaliseringen när vetot tas bort vilket tydligt framgår av Expertmyndigheternas förslag. En slutsats som även får stöd av elva advokater från ledande advokatbyråer.

Det kommunala vetot försvårar, försenar och fördyrar den förnybara omställningen som fem riksdagspartier står bakom i den så kallade Energiöverenskommelsen. Sverige ska ha ett 100 procent förnybart elsystem år 2040.

För att nå målet måste den förnybara elproduktionen byggas ut, bland annat för att ersätta kärnkraftsproduktionen som i dag ligger på ca 60 TWh. En stor andel av detta kan antas bli vindkraft.

En vindkraftsprojektör måste ha en rimlig möjlighet att förutse om projekten kommer att godkännas eller inte. Bristen på förutsägbarhet och det faktum att vetot inte omgärdas av rättssäkerhetsprinciper som är självklara vid annan myndighetsutövning, innebär stora problem för vindkraftsutbyggnaden.

För kommunala beslutsfattare är det godtyckligt hur vindkraftens nytta, som är nationell och global, vägs mot lokala intressen och prioriteringar. Om nyttan inte vägs in vid tillståndsprövningar riskerar det kommunala vetot att tränga bort vindkraften från goda vindlägen. Då behövs fler vindkraftverk byggas för att uppnå samma produktion.

Det kommunala vindkraftsvetot försvårar, försenar och fördyrar den förnybara omställningen. I det korta perspektivet är det företagen som vill medverka i omställningen som drabbas. I det långa perspektivet blir klimatet, och därmed vi alla, förlorare.

Charlotte Unger Larson

vd Svensk Vindenergi