Det byggs för fullt i Linköping och tydligast märks det i trafiken. Efter sommaren har trafiksituationen gått från besvärlig till ohållbar när flera byggen startat, underhåll pågår och både Kallerstadsleden och Drottninggatan behövt rivas upp. De senaste veckornas problem blottlägger hur sårbart vårt trafiksystem är.

Att arbeta med begränsningar och prioriteringar i trafiken är nödvändigt, men vi motsätter oss den rådande synen på bilen som fiende i alla lägen. Bilen är en viktig pusselbit för att få vardagen att fungera, inte minst för de många familjer som bor på landsbygden eller i våra mindre tätorter. Moderaterna ser ett behov av åtgärder för att öka framkomligheten på både kort och lång sikt:

- Ett antal av dagens sårbarheter måste byggas bort. Ullevileden behöver byggas för att knyta ihop Tornby och Mörtlösa-området. Brokindsleden behöver breddas i söder för att klara många nya boende. Lambohovsleden behöver utökas för att klara både flera boende och ett expanderande näringsliv i Science Park Mjärdevi.

- Som ett första steg i att låta stadskärnan växa över Stångån så vill vi genomföra en förstudie kring att förlägga Hamngatan under mark. Det skulle öppna för en lösning som både är bra för innerstadens utveckling och för framkomligheten genom staden.

- Inriktningen om att begränsa trafiken på Järnvägsgatan, liknande det som genomförts på Hamngatan, behöver stoppas för att inte ytterligare förlama trafiksystemet.

- En attraktiv kollektivtrafik, som fungerar som ett alternativ till både egen bil och färdtjänst, måste kunna angöra till viktiga och centrala målpunkter i Linköping. Vi är tveksamma till att flytta hållplatser i innerstaden till dess ytterkanter, exempelvis från Storgatan till Drottninggatan, eftersom vi ser att det skapar långa avstånd.

- Vi ser ett behov av att förbättra trafiksituationen också för den som går eller cyklar. Inte sällan upplevs trafikmiljön som osäker för gångtrafikanten och vårt nät av cykelbanor har stora brister.

- I möjligaste mån måste större underhållsarbeten, exempelvis som nu sker vid Braskens bro, genomföras under semestrar och lov för att minska störningar.

Det är positivt att Linköpings kommun är i stark tillväxt. Det bidrar till arbetstillfällen, bostäder och resurser till välfärdens kärna. Den växande staden skapar däremot en växtvärk som måste mötas med planering, bra information samt en realistisk syn på trafiklösningar och transporter. Begränsningar och svårigheter drabbar alla, oavsett om man sitter i en bil eller buss, cyklar eller går. Därför behövs också en annan trafikpolitik i Linköping som ser behovet av alla trafikslag.