Den 31 augusti i år presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. I denna plan finns pengar till att starta byggandet av Ostlänken men inte till att avsluta byggnationen.

Regeringens direktiv till Trafikverket när det gäller byggandet av en höghastighetsbana som knyter ihop de tre stora städerna, Malmö–Göteborg–Stockholm, var att byggandet görs i den takt det finns ekonomiskt utrymme. När vi nu ser Trafikverkets svar på detta direktiv och vad det får för konsekvenser för utbyggnaden av Ostlänken vill vi från Centerpartiet i Östergötland och Jönköping starkt poängtera att med denna inställning kommer Sverige gå miste om en historisk chans att anpassa stomjärnvägsnätet till Europas gällande hastighet för höghastighetståg. Att bygga Ostlänken för hastigheten 250 km/tim innebär att det är den hastighet som kan bli aktuell för hela sträckan Malmö–Stockholm och Göteborg–Stockholm. Det blir en markant skillnad jämfört med 320 km/tim som är den hastighet som tidigare har varit aktuell.

För perioden 2018–2029 avsätter Trafikverket i sin plan 35 miljarder kronor för byggandet av Ostlänken. Den beräknade kostnaden för att bygga hela Ostlänken mellan Järna och Linköping, för hastigheten 250 km/tim, beräknas av Trafikverket till 55 miljarder kronor. Detta innebär att det inte blir möjligt att färdigställa hela Ostlänken före 2029 – pengarna räcker endast till Åby (från Järna). Om regeringen står fast vid att en höghastighetsbana ska byggas i den takt ekonomiskt utrymme finns, innebär det i princip att det som har marknadsförts som en restidsförkortning för resenärer mellan Linköping och Stockholm på sin höjd kommer att sluta som en kapacitetsökning för dagens snabbtåg på sträckan Norrköping–Stockholm.

För att få största möjliga effekt av en ny järnväg behövs att hela sträckan byggs på en gång och ska tåget på allvar kunna konkurrera med flyget krävs den högsta möjliga hastigheten. Trafikverket uppger visserligen att Ostlänken kommer att färdigställas strax efter 2029 och föreslår en vidareutbyggnad till Tranås/Aneby i nästa planperiod, men det vet vi inget om eftersom ingen kan säga hur det ekonomiska utrymmet ser ut efter 2029. När det skulle kunna bli aktuellt med en utbyggnad till Jönköping blir då än mer osäkert.

Ostlänken är viktig ur flera olika aspekter. Dels så ska den ses som ett stort miljöprojekt, för att möjliggöra att fler godstransporter ska kunna ske på järnvägen istället för på landsväg, vilket skulle leda till mindre koldioxidutsläpp. Dels behövs den så att våra regionala pendeltåg i Östergötlands och Jönköpings län kan utvecklas, idag är det fullt på spåren så inga nya avgångar kan skapas. Med en höghastighetsjärnväg skulle arbetsmarknadsregionen för invånare i Jönköpings län och Östergötlands län bli större och vår konkurrenskraft bli starkare. Ska våra kommuner kunna avlasta den överhettade Stockholmsregionen genom att bygga nya bostäder, vilket är nödvändigt, behövs snabba kommunikationer.

Vi från Centerpartiet i Östergötland och Jönköping vill uppmana regeringen att besluta enligt Sverigeförhandlingens förslag att bygga hela Ostlänken på en gång, för hastigheten 320 km/tim och att då även ta med sträckan Linköping–Jönköping. Då kan vi få största möjliga nytta av en ny järnväg. För att klara av detta måste regeringen besluta att banan byggs med lånefinansiering.

Lars Vikinge (C)

kretsordförande Centerpartiet Linköpings kommun

Muharrem Demirok (C)

kommunalråd Linköpings kommun

Kerstin Sjöberg (C)

kretsordförande Centerpartiet i Norrköpings kommun

Karin Jonsson (C)

kommunalråd Norrköpings kommun

Göran Bäckstrand (C)

kretsordförande Centerpartiet Jönköpings kommun

Ann-Mari Nilsson (C)

kommunalråd Centerpartiet i Jönköpings kommun

Göran Gunnarsson (C)

regionråd Region Östergötland

Rune Backlund (C)

regionråd Region Jönköpings Län