På flera vårdcentraler inom Region Östergötland avvecklas kuratorstjänster till förmån för framför allt psykologer. Detta trots att kuratorn är den profession inom hälso- och sjukvården som är utbildad för att arbeta med sociala aspekter av ohälsa. Region Östergötland menar att de istället kan köpa in kuratorstjänster på ett par timmar i månaden och komplettera detta med att ge alla i personalen en socialrättslig föreläsning.

Vi menar att detta är att likställa med att en psykolog skulle ersättas med en föreläsning om diagnoskriterier i psykisk ohälsa! Regionen anser också att de kan hänvisa patienter till socialtjänsten vid behov av kuratorskontakt. Här riskerar patienter som även sökt till vårdcentralen för problem med sin hälsa att falla mellan olika huvudmäns ansvarsområden.

Många patienter som vårdcentralerna möter har en svår problematik där psykoterapi eller annan psykologisk behandling i många fall inte ger rätt behandling för dem. De har ofta ett behov av psykosocial behandling, som kombinerar behandlande samtal med insatser av mer praktisk, social karaktär. De kan också ha stor hjälp av en stödjande kontakt för samtal när det mesta i livet är kaotiskt. En rad studier, inte minst regeringens kommission för jämlik hälsa har visat på sambandet mellan en utsatt social situation och sämre psykisk och fysisk hälsa. En fungerande social situation är en förutsättning för återhämtning från psykisk ohälsa. Kombinationen av samtal, social rådgivning, sociala åtgärder och samordning är kuratorns styrka.

Akademikerförbundet SSR menar att kuratorsfunktionen medför avlastning för läkarna då dessa patienter inte behöver söka läkarkontakt varje gång de upplever oro, press eller annan påverkan i sitt liv.

Sjukvården bör inte medikalisera påfrestningar i livet utan istället förstärka de styrkor och friskfaktorer som patienten har. Akademikerförbundet SSR anser att den pågående förändringen kring kuratorsbemanningen inom primärvården bidrar till att Region Östergötlands samverkan med socialtjänsten försvåras. Kuratorerna är en viktig samverkanspart för såväl insatser från kommunen som från andra huvudmän i samhället. Detta då kuratorn är hälso- och sjukvårdens sociala, psykosociala och socialrättsliga specialister. Kuratorer kan vara koordinator och stöd i ärenden och utredningar för att vägleda var klienter bäst kan få hjälp från sjukvården. Så gott som samtliga kuratorer inom primärvården i Region Östergötland har även relevant vidareutbildning och kan även erbjuda fördjupad samtalsterapi, stöd och behandling.

Hälso- och sjukvården måste kunna möta sina patienter utifrån den situation de befinner sig i. För att kunna bidra till en jämlikare hälsa behövs kompetensen att se hur ohälsa och social situation påverkar varandra. Den kompetensen har hälso- och sjukvårdens kuratorer. Därför behövs de i primärvården och i den övriga hälso- och sjukvården.