År 1993 beslöt en enig riksdag att införa LSS-reformen med personlig assistans. Reformen, som kallats den största frihetsreformen för personer med omfattande funktionsnedsättningar, infördes trots att svensk ekonomi verkligen var i kris. Det var borgerlig regering och socialminister var Bengt Westerberg, dåvarande partiledare för Liberalerna (då Folkpartiet). Vilhelm Ekensteen, sedan länge tongivande ideolog inom svensk funktionshinderpolitik, själv svårt rörelsehindrad och synskadad, skriver i boken Personlig assistans ”Vi kan i vårt land känna oss stolta över assistansreformen” och ”Jag tror att det synsätt som därmed erkänts snart kommer att betraktas som självklart.”

Alla beslutsfattare har väl inte alltid välsignat reformen. Ändå har inget parti ifrågasatt dess berättigande som en del av den svenska välfärden. Tvärtom så har enigheten från 1993 betonats trots en del gnissel kring kostnader.

Men år 2014 försvann enigheten. Den nya S-MP-regeringen gav Försäkringskassan i uppdrag att ”bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. Alltså ett direkt uppdrag att inte längre pröva och bevilja personlig assistans efter individens behov som lagen innebär.

Uppdragets brutala konsekvenser vet de drygt 1 500 personer som mist sin assistans helt eller delvis och alla som sökt och – trots stora behov – fått avslag. Ett fantastiskt arbete från framförallt den samlade funktionshinderrörelsen tvingade regeringen till viss reträtt i januari i år. Och lagom till 1 maj meddelade den nya ansvarige ministern att den pågående LSS-utredningen inte behöver föreslå besparingar inom assistansersättningen.

Jag förstår lättnaden hos alla som är beroende av personlig assistans. Men noggrann läsning av tilläggsdirektivet visar att eventuella förändringsförslag rörande personlig assistans och insatser inom LSS inte får leda till ökade kostnader jämfört med dagens nivå. Och ”dagens nivå” betyder att de besparingar som redan genomförts inte återställs med nuvarande regerings direktiv. Vidare skriver regeringen att förslag från utredaren som bedöms öka kostnaderna för insatser inom LSS ska finansieras. Alltså, beskedet från Socialdemokraterna och Miljöpartiet är, att besparingarna ligger kvar men fördelas över hela LSS-området.

Det är bra att ytterligare sparkrav på assistansen tagits bort. Men innebörden av det nya direktivet är att om den nuvarande regeringen sitter kvar efter höstens val så är en betydligt mer restriktiv lagstiftning på hela LSS-området inklusive den personliga assistansen att vänta.

Vi liberaler går till val på att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska fortsatt ha bästa möjliga förutsättningar att leva som andra. Det synsätt som etablerades med införandet av LSS-reformen är för oss fortfarande självklart. Allt annat är ovärdigt ett välfärdssamhälle. Du som väljare avgör den 9 september vilken väg Sverige ska gå.

Linnéa Darell

partistyrelseledamot (L)