Ingen kan ha undgått den just nu hetaste debatten inom svensk politik, den om Centerpartiets idéprogram. Correns ledare kallar det avantgardeliberalism och på debattsidan har flera kritiska röster hörts. Debatten har dock tagit fokus från viktiga delar om grundtrygghet, decentralisering, landsbygdsutveckling och miljö.

Även om uppdraget var att ta ut svängarna har förslaget spetsat till fel frågor. Partistyrelsen signalerar nu att de kontroversiella delarna ska tas bort. Det vore dock synd om förslaget att ersätta skolplikt med läroplikt slopas, då alla barn har rätt till en bra utbildning. I dag kan elever gå ur skolan utan fullständiga betyg. Det är oacceptabelt och en läroplikt skulle inte tillåta det.

Det finns mycket bra i idéprogrammet. Exempelvis garanterad grundtrygghet för alla, som täcker mat, kläder, husrum och sjukvård. Centerpartiet tar också landsbygdens utmaningar på allvar. Alla ska kunna bo var man vill och samhället ska tillgodose god service, infrastruktur och offentlig välfärd i hela landet. En levande landsbygd är även förutsättningen för att gå från oljeberoende till ett hållbart energisystem. Och för att lyckas med omställningen till ett kretsloppssamhälle måste stad och land samverka. Man inser också att för att skapa en bra välfärd behövs hela samhället, förutom stat och kommuner, även privata aktörer, kooperationer och sociala företag.

Programmet visar att Centerpartiet är landets enda decentralistiska parti där makten ska ligga så nära människor som möjligt. I motsats till övriga partier som helst vill ta besluten i Stockholm. Man vill även öka kommuners självbestämmande över skatter, lagar och miljöregler. Det öppnar för lokal beskattningsrätt på naturresurser som vatten, vind, bioenergi och gruvor, något positivt för många glesbygdskommuner. Att delegera beslut om kommunala satsningar från fullmäktige till byalag och socknar ser jag här som ett naturligt nästa steg.

Programmet har stort fokus på klimat och miljö, förutsättningen för mänskligt liv, och statuerar tydligt allas rätt till rent vatten, ren luft och en giftfri miljö, samt att miljöförstöring måste kosta. Även om förslaget tvekar lite inför verkningsfulla åtgärder är situationen så allvarlig att ekonomiska styrmedel måste införas för att hejda miljöförstöringen.

Man lägger också, helt riktigt, förslag på att vidga det klassiska tillväxtbegreppet för att mäta välstånd utifrån ett mer rättvisande, grönt hållbarhetsperspektiv. Här behövs även mått som livskvalitet, utbildning, grad av egenförsörjning och allmän välfärd räknas med, samt en minuspost för miljöförstöring, klimatutsläpp och resursslöseri.

Centerpartiets långsiktiga ambitioner att skydda natur och klimat, öka företagandet, skapa välstånd och allmän välfärd i hela landet är mycket tydlig i idéprogrammet.