Anna Lindberg och hennes medförfattare i nätverket Svensk lokalmedia argumenterar för att källkritik borde vara ett eget ämne i grundskolan (ÖC 8/2). Jag håller med om att källkritik är en viktig förmåga och något som eleverna i skolan måste träna på. Det gör också flertalet elever redan idag. I kursplanen för historieämnet i grundskolan anges källkritik som en viktig förmåga som eleverna måste utveckla. Som framgår på annan plats i ÖC 8/2 behandlas källkritik i skolan också i andra ämnen än historia. Ett särskilt källkritik-ämne behöver därför knappast tillskapas.

Men Lindberg och de andra har en poäng. Behovet av källkritik är reellt. Även små barn exponeras tidigt för problematiska berättelser, desinformation och annat via digitala kanaler. Källkritik kan betonas starkare i skolans styrdokument. Varför inte ge fler timmar till ämnet historia där lärarna redan är vana att arbeta med saken?

För att främja skolans möjligheter att arbeta med källkritik krävs annars två åtgärder: förbättra lärarnas utbildning/fortbildning och utveckla läromedlen. Källkritik måste betonas i lärarutbildningen, men vi vet att allt inte ryms i en lärarutbildning, där blivande låg- och mellanstadielärare bara får några få veckors utbildning i sina ämnen.

Lika viktigt är därför att satsa på lärares ämnesfortbildning, som har varit eftersatt under många år. Det är inte konstigt att en del lärare i grundskolan känner sig dåligt rustade för att hantera digitala medier. Vi måste få en seriös, gedigen, kontinuerlig ämnesfortbildning för lärare i Sverige, det är ett avgörande värn för kvalitet i skolan!

Slutligen behövs förstås goda läromedel som kan komma alla barn tillgodo. Tyvärr är tillgången till nya, goda läromedel ofta en ekonomisk fråga för skolorna.

David Ludvigsson

Historielärarnas förening