Fokus för den svenska miljö- och klimatpolitiken måste vara att skapa så stor nytta som möjligt. Den nuvarande regeringen har misslyckats med detta. Vi misstror inte de goda avsikterna, men de senaste fyra åren har präglats av ineffektiva reformer som inte fungerar i praktiken. Det visas också av faktumet att de svenska växthusgasutsläppen har ökat de två senaste åren enligt siffror från SCB. Moderaternas utgångspunkt är att ny teknik och nya marknader måste vara starka krafter i den gröna omställningen. Därför presenterar vi en rad förslag för en mer sammanhållen svensk miljö- och klimatpolitik:

1. Klimatavdrag. Sverige har en klimatsmart industri men fortfarande står basindustrin för en tredjedel av våra utsläpp. Vi vill därför se ett klimatavdrag för basindustri som investerar i teknik som radikalt kan minska eller helt eliminera processutsläppen. Till dess avdraget är på plats matchar vi regeringens industrikliv i syfte att ge branschen långsiktiga spelregler.

2. Förstärkt klimatforskning. För att uppmuntra till tekniksprång inom basindustrin bör statliga medel i större utsträckning riktas till forskning och innovationer som kan bidra till att på sikt utradera basindustrins utsläpp.

3. Satsning på renare transporter. Inrikes transporter står för en tredjedel av de svenska utsläppen. Det är därför angeläget att skynda på omställningen inom denna sektor. Moderaterna stöder att det ska blandas in mer biobränsle i bensin och diesel som säljs. Men vill också premiera bilar med låga utsläpp och avsätter 100 miljoner kronor årligen fram till 2021, för laddstolpar. Genom internationella överenskommelser kommer vi också att arbeta för att sjöfarten och flyget i större utsträckning ska bära sina klimatkostnader.

4. Ökat klimatbistånd. Av Sveriges bistånd är det en förvånansvärt liten andel som går till att minska klimatutsläppen. Vi vill öka detta bistånd, utan att det går ut över det humanitära biståndet.

5. Krav på klimatnytta. Regeringen spenderar miljardbelopp på åtgärder som de själva inte vet klimatnyttan av. Därför föreslår vi att nyttan av klimatsatsningar ska beräknas och redovisas i statens budget samt att vi ska ställa tuffare krav på miljö- och klimathänsyn vid offentlig upphandling.

Utöver detta vill vi se renare hav och vattendrag. Bland annat därför avsätter vi 500 miljoner kronor över fem år för rening av läkemedelsrester. Här är Tekniska verken i Linköping ett gott exempel. Vi vill även se höjda mål för återvinning och ett nationellt mål för fosforåterföring.

Vi moderater har fördjupat och utvecklat vår miljö- och klimatpolitik. En självklar utgångspunkt för oss har varit att miljö- och klimatreformer måste ge resultat i verkligheten. Våra skattemedel ska inte gå till plakatpolitik med ingen eller alltför liten klimatnytta.

Maria Malmer Stenergard (M)

miljöpolitisk talesperson

Andreas Norlén (M)

riksdagsledamot för Östergötland

Betty Malmberg (M)

riksdagsledamot för Östergötland