Omsorg om miljön har varit Linköpings kommuns särskilda miljösatsning inom äldreomsorg och omsorg sedan 2003. Det är ett handfast material där varje verksamhet väljer sina miljöaktiviteter från en katalog med 51 konkreta förslag. Förslagen rör inköp och avfall, livsmedel, transporter, utbildning och upplevelser, el och vatten. Kommunens koordinator ordnar inspirationsdagar, ger råd och tar emot rapportering från arbetet varje år.

Miljöombud på verksamheterna vittnar om stort intresse och engagemang för arbetet. Fördelen är just det konkreta, eftersom omsorgen inte har miljön som arbetsuppgift. Katalogen visar på enkla vardagliga möjligheter att ändå bidra till en bättre miljö. Möjligheten för personalen att själva välja sina aktiviteter skapar tillit och lust inför arbetet.

Alliansen har nu valt att äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden ska avsluta Omsorg om miljön. Istället hänvisar Alliansen till kommunens gemensamma arbete för klimat och koldioxidneutralitet och för hållbar kemikalieanvändning. Det är två enormt viktiga områden som Miljöpartiet arbetat hårt för att förstärka i kommunens miljöarbete. Vi ser dock ingen motsättning mellan dem och det pågående arbetet med Omsorg om miljön. Tvärtom finns flera förslag i katalogen som handlar om klimat- och kemikaliearbete. Utöver det tar Omsorg om miljön hänsyn till de sociala aspekterna av hållbarhet genom att föreslå exempelvis utflykter, odling och trädgårdsskötsel, medverkan från brukare och anhöriga.

Vi oroar oss för att arbetet med konkreta miljöinsatser som genomförs på varje enskild arbetsplats tappar tempo, i väntan på att generella policyer och handlingsplaner ska omvandlas till konkreta insatser. Under tiden riskerar vi att få en omställningsperiod där personalen förlorar sitt engagemang och inflytande över sitt miljöarbete. Dessutom är det upp till varje utförare att utforma miljöarbetet på detaljnivå, vilket gör det svårt att följa upp och försäkra sig om att det får genomslag.

Omsorgens verksamheter är mycket olika, från äldreboenden till ungdomsmottagning. Därför behövs åtgärder som är anpassade till varje unik enhet. Omsorg om miljöns metod att ge verksamheten och personalen möjlighet att välja åtgärder borde genomsyra miljöarbetet och vara en förebild. Det behövs åtgärder som inspirerar personal till egna initiativ, som involverar brukare och deras anhöriga. Det är inte effektivt att varje verksamhet och utförare ska skapa sina egna modeller inför varje nytt uppdrag. Det kommer att behövas gemensamma förslag till insatser och aktiviteter som passar inom omsorgens olika delar.

Vi anser att Omsorg om miljön är ett värdefullt bidrag till det kontinuerliga miljöarbete som är nödvändigt för att samhället ska bli hållbart, såväl socialt som ekologiskt. Därför hade vi gärna sett en omarbetning av katalogen istället för ett avslut. Det som behövs för att klara kommunens högt satta miljö- och klimatmål är konkreta aktiviteter, ett högre tempo och ett brett engagemang.

Birgitta Rydhagen (MP)

ledamot i social- och omsorgsnämnden

Johan Bergstedt (MP)

ersättare i äldrenämnden