Det är välkänt att ensamhet och social isolering utgör en riskfaktor för psykisk ohälsa.

Flera studier visar även att för äldre kan så blygsamma insatser som deltagande kurser i teckning/målning/konst en gång i veckan minska sjuklighet, medicinförbrukning och demensutveckling.

Psykisk ohälsa ökar med stigande ålder. Andelen 65-åringar som lider av till exempel demens är ungefär 1 procent och andelen 85-åringar cirka 20 procent. Att området är eftersatt har flera orsaker såsom föreställningen att depression är en ”naturlig” del av åldrandet och att den fysiska hälsan prioriteras högst. Idag saknas specifika äldrepsykiatriska enheter i många av landets regioner/landsting, och lika väl som det finns ungdomsmottagningar borde de äldres behov tillgodoses.

Vi anser att fortsatta insatser för att bryta ensamhet hos den åldrande befolkningen kan minska den enskildes och anhörigas lidande och dessutom reducera samhällskostnader för psykisk ohälsa. Region Östergötland har i projektet ”Må bra med kultur” börjat samverka med kulturaktörer i länet. Regionen har även sedan 2008 slutit överenskommelse med den idéburna sektorns organisationer och Linköpings kommun men enligt vår mening borde ett mer individcentrerat arbete kunna utföras av de olika idéburna organisationerna med syfte att på olika sätt bryta ensamheten.

En stor grupp som lider av ensamhet är de som förlorat sin partner. En ingång, för att nå dem och kunna agera förebyggande är regelbundna efterlevandesamtal. Detta sker sedan många år i LAH:s regi (LAH = lasarettsanknuten hemsjukvård). Vi föreslår att det alltid skall erbjudas efterlevandesamtal från samhällets sida vid två tillfällen och vid det andra tillfället bör man i samtalet informera om och stimulera till lämplig aktivitet som kan främja psykisk hälsa.

Men trots att vi blir friskare kommer vi med det ökande antalet äldre, även med förebyggande insatser, att få mer psykisk och kroppslig sjuklighet. Redan nu är män i åldersgruppen över 65 år klart överrepresenterade i självmordsstatistiken.

Därför fordras även en ökad satsning på psykogeriatrik. En klinisk specialistverksamhet bör startas på US, med ansvar för såväl forskning som utbildning.

Berörd personal inom äldrevården skulle där kunna vidareutbildas så att de senaste rönen inom psykogeriatriken kan tillvaratas till glädje för såväl patienter, anhöriga som vårdpersonal.

Finn Bengtsson

professor/överläkare

riksdagsledamot och kandidat till Regionfullmäktige (M)

Matilda Ekeblad

ordf MUF Östergötland

kandidat till regionfullmäktige (M)

Ralf Holmér

ordf Moderata seniorer Linköping

regionstyrelsen och kandidat till riksdagen (M)

Per-Arne Fall

med dr f d överläkare geriatrik

kandidat regionfullmäktige (M)