Svar på "Hallen i Brokind lärorikt exempel", 15/6.

Lars Vikinge (C) och Eje Svensson (C) efterlyser mer engagemang för landsbygden hos den styrande majoriteten i Linköping. Vi ser dock att utvecklingen av landsbygden har gått framåt på flera områden under mandatperioden:

- Bostadsbyggande: nya detalj- och översiktsplaner för fler bostäder på landsbygden, bland annat i Skeda Udde, Stjärnorp och Bestorp. Sedan den 1 januari 2017 har bygglovskontoret också beviljat 38 förhandsbesked för byggande av enbostadshus utanför tätortorterna.

- Service: den kommunala servicen har flyttat närmare Linköpingsborna som kan ställa frågor om exempelvis byggande, avlopp och solpaneler. Bygglovskontoret, miljökontoret, energirådgivare med flera finns på plats vid så kallade mobila servicepunkter några gånger per termin.

- Bredband: anslutningen till bredbandsnätet har tagit fart. Tekniska verken har genom Utsikt bredband haft en kampanj där alla i Linköping kan ansluta sig för ett fast pris om 19 900 kronor.

- Livsmedelsförsörjning: kommunen har delat upp livsmedelsupphandlingar för att kunna gynna närproducerad och ekologisk mat. 30 procent av den mat som serveras i kommunala skolor och förskolor är producerad i Östergötland. Naturbeteskött från den nötboskap som går på bete på kommunens marker i eklandskapet, lokalproducerade grönsaker och rotfrukter under säsong, bröd från lokala bagerier är exempel.

- Näringsliv: kommunens företagsservice har stöttat föreningar och nätverk i de mindre tätorterna och en samverkansgrupp har startats mellan LRF och kommunen för en mer ändamålsenlig miljötillsyn.

- Dialog: genom så kallade lärandepromenader har vi haft dialoger i Brokind, Askeby och Nykil som ett sätt att lyfta problem, möjligheter och idéer för att utveckla landsbygden. Intresset har varit stort och många synpunkter har kommunen kunnat åtgärda direkt. Det här är ett arbetssätt vi vill fortsätta med och fördjupa.

Vi har också många andra satsningar som kommer både stad och landsbygd till del, som nya cykelvägar, solelskarta, nya fullstora idrottshallar, skötsel av naturområden, offentlig konst och vinterljus som i år blir i fem tätorter.

Samtidigt finns mycket kvar att göra för bättre kommunikationer, mer blandad bebyggelse, service och bättre villkor för de gröna näringarna. Man ska kunna bo och leva i alla delar av Linköping och vi fortsätter jobba mot målet om en mer sammanhållen kommun där landsbygden har en betydande roll.

Rebecka Hovenberg (MP)

kommunalråd med ansvar för miljö och landsbygdsutveckling