Vägnätet i Sverige är uppdelat på olika väghållare och vägarna är antingen allmän väg eller enskild väg. För de allmänna vägarna kan antingen staten eller kommunerna vara väghållare, medan för de enskilda vägarna är en organisation, till exempel vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet och i vissa enstaka fall en enskild markägare, ansvariga väghållare. Tyvärr råder det en missuppfattning om att enskild väg är något slags privat väg, vilket alltså Inte är fallet. Skillnaden är att du och jag åker på en väg där de boende runt densamma får svara för underhållet.

I Östergötland finns idag 17 000 km väg som är klassad som enskild väg medan 7 000 km väg är allmän väg och så ser det ut i hela landet. De flesta vägarna är klassade som enskild väg.

För en del av de enskilda vägarna kan väghållarna söka statsbidrag för att finansiera del av driftskostnaderna samt investeringar i vägarna och se till att vägarna håller en hög transportkvalitet och uppfyller medborgarnas och näringslivets behov. De statliga bidrag som ges till investeringar görs genom det så kallade Länstransportanslaget som numera Region Östergötland prioriterar, tidigare Regionförbundet Östsam. Det finns också i vissa fall kommunala bidrag att söka.

När trafik- och samhällsplaneringsnämnden antog förslaget till Länstransportplan för regionala infrastruktur investeringar i höstas höjdes anslaget för bidrag till investeringar i enskilda vägar från 20 miljoner kronor som fanns på Regionförbundet Östsams tid till 36 miljoner kronor. Det är pengar som väghållare för enskilda vägar kan söka.

När det gäller vilka väghållare som får statliga bidrag finns det en god kontroll över hur det ser ut men när det gäller de kommunala bidragen finns ingen övergripande bild och det är väldigt olika från kommun till kommun.

För att skapa en samordning kring de här frågorna kommer vi från Koalition för Östergötland föreslå att trafik- och samhällsplaneringsnämnden ger Regionutvecklingskontoret ett uppdrag att se över hur investeringsbehoven för enskilda vägar ser ut i Östergötland och hur det ser ut med bidragsgivandet från de olika kommunerna. Det är inte bra att villkoren är olika, vi vill se att det blir ordning och reda och mer jämlika villkor mellan kommunerna i Östergötland.

Göran Gunnarsson (C)

regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden Region Östergötland