Replik på "Tuffare tider väntar", 20/3

Vi kan nu konstatera att kommunen klarat soliditetsmålet och kommunen har en god ekonomisk hushållning samt att huvuddelen av de verksamhetsmässiga, personalmässiga målen är uppfyllda. Kommunen har nu en soliditet på 45 procent mot övriga rikets 44 procent.

Oppositionsrådet Mira Wedenberg (M) undrar ”vad den nya majoriteten vill prioritera”. Vi kan konstatera att M går händelserna i förväg. Till dags datum så har vi ännu inte haft budgetdebatten i kommunfullmäktige. Men trots det så vet M och övrig opposition vad majoriteten vill prioritera då vi lagt fram vårt förslag i kommunstyrelsen. Vi ser att M går till 95 procent på majoritetens beaktapunkter i sitt budgetförslag.

Majoriteten undrar var oppositionsrådet varit under valet 2018? Vi har aldrig lovat någon simhall, däremot har vi diskuterat eventuellt driftbidrag. Kommunalt bostadsbolag finns med som en punkt att eventuellt utreda förutsättningar för under denna mandatperiod. Vi ser att bostadsbristen fortsätter och vi behöver ökat byggande dels för äldre men även övrig byggnation. Vår prioritering är att kommunen skall medverka till ett ökat utbud av olika boendeformer.

Majoritetens direktiv är fortsatt ordning och reda i ekonomin vilket skall genomsyras i alla beslut. Resultatet skall vara i rätt nivå för en långsiktig hållbar ekonomi. Vi kommer prioritera barn/utbildning, vård/omsorg, fiberutbyggnad på landsbygden, starta mötesplats för våra ungdomar och näringslivet med företagsbesök i stor omfattning för att lyssna av företagarnas behov. Därefter starta näringslivsråd. Hållbarhetsprogrammet med ekonomisk/ekologisk/social hållbarhet är ytterligare en prioriterad fråga.

Thomas Lidberg (S)

kommunstyrelsens ordförande

Joakim Magnusson (C)

kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Lennart Pettersson (V)

gruppledare

Anders Byström (L)

gruppledare