Nu har den röd-gröna regeringen lagt fram sin vårbudget för 2016. Regeringen verkar mest vara inriktad på att hitta nya skattekällor för att täcka det ständigt ökande svarta hålet, nämligen migrationen. Här tycks en stor uppfinningsrikedom råda, men att gå till botten med alla de utgifter problem som den förda massinvandringspolitiken lett till, verkar det finnas litet eller inget intresse av.

När det gäller mjölkbönderna så begränsar sig regeringens så kallade välvilja till en omfördelning inom utgiftsområdet för de areella näringarna på blygsamma 37 miljoner. Så när svenska mjölkbönder genomlider sin värsta kris någonsin, och mjölkgårdar dagligen läggs ner, då erbjuder regeringen småmesyrer. I en statsbudget på nästan 940 miljarder är detta mer att betrakta som ett hån.

Vi ser även att Centern, Kristdemokraterna och Moderaterna har tagit intressanta initiativ som skulle gynna landsbygdens utveckling om de genomfördes. Men så fort det blir budgetomröstning i riksdagen så avstår tyvärr allianspartierna från att samverka och följer därmed i praktiken Decemberöverenskommelsen. En sådan politik är knappast att värna landsbygdens intressen.

Vi anser att detta ointresse för landsbygdens villkor är direkt skadligt. Som oppositionsparti kan vi tyvärr inte föreslå nya satsningar i vårbudgeten, men vi har sedan tidigare solida politiska förslag att falla tillbaka på.

Sverigedemokraterna vill bland annat se en sänkning av skatten med på diesel för jord- och skogsbruk till dansk nivå (0,60 kr/liter), vilket skulle förstärka många landsbygdsföretags konkurrenskraft. Vi vill även införa en betesersättning på tusen kronor per mjölkko och år. Detta som ett sätt att värna den svenska mjölkproduktionen, samtidigt som vi uppmuntrar att svenska mjölkkor kommer ut på bete.

Andra mer generella satsningar är ett höjt reseavdrag och kraftigt reducerade löneavgifter för småföretag. I ett lite större perspektiv vill vi se större incitament att gå från bidrag till arbete och i vår egen vårbudget lyfter vi fram vårt förslag med en skattebefrielse för samtliga löntagare på inkomster upp till 150 000 per år. För människor på landsbygden blir effekten av ett höjt grundavdrag större eftersom många generellt sett har lägre löner än de i städerna. Dessutom har många bönder och småföretagare ofta ganska låga löneuttag, och med en lägre skatt främjar vi arbete och företagsamhet, framför bidrag och sysslolöshet.

De gröna näringarna skapar viktiga arbetstillfällen och bidrar till en livskraftig och levande landsbygd. Livsmedelsproduktion, skogsbruk, energi, jakt, fiske och besöksnäring är exempel på verksamheter som nyttjar mark- och naturresurser och har en stark potential för att växa och utvecklas.

Vår politik tar just tillvara på dessa möjligheter.

Anders Forsberg (SD)

landsbygdspolitisk talesman

Markus Wiechel (SD)

östgötsk riksdagsledamot

Jan Svensson (SD)

ordförande SD Östergötland