Insändare Ren luft är det som människor rankar högst för hälsa och välbefinnande i sin stad, enligt en färsk global undersökning gjord på uppdrag av WWF. I Sverige är problemen förvisso mindre än i många andra länder, men globalt har ren luft blivit en knapp resurs. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) orsakas 1 av 9 dödsfall av luftföroreningar och 92 procent av världens befolkning bor på platser där luftkvalitetsnivåerna överstiger WHO-gränserna. Luftföroreningar dödar fler människor än krig.

Luftföroreningar utomhus är värst i våra städer och orsaken är främst förbränningen av fossila bränslen. Fossila bränslen bidrar också till klimatförändringarna, vilka i sin tur ger katastrofala konsekvenser med förhöjda havsnivåer, översvämningar, stormar och extrema temperaturer.

En omställning mot fossilfritt, som exempelvis fler elbilar och cyklar, solpaneler på alla tillgängliga tak, investeringar i vindkraft och fossilfri kollektivtrafik, är inte bara en nyckel till att begränsa klimatförändringarna, de ger även en oerhört positiv bieffekt; bättre hälsa genom renare luft.

Eftersom städerna orsakar över 70 procent av de globala koldioxidutsläppen är en snabb omställning i just städerna en förutsättning om vi ska ha en chans att uppnå Parisavtalet och hålla den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Enligt WWF:s undersökning anser 90 procent att det är viktigt att bo i en hållbar stad och att medborgarna vill prioritera omställningen till ett fossilfritt samhälle. Ökade investeringar i förnybar energi hamnar i topp i Sverige och USA, och fossilfri kollektivtrafik ligger i topp i Indien och Mexiko.

Går det att ersätta de mest koldioxidintensiva och smutsiga källorna som exempelvis kol och diesel, med fossilfria alternativ? Självklart! Andelen förnybar energi ökar snabbt över hela världen och prisnivåerna väntas inom några år ligga inom eller under prisspannet för fossil energi.

Ett steg i den riktningen är att skyndsamt satsa på hållbara mobilitetssystem. Transporter står för nästan en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser, och i Sverige är siffran nästan en tredjedel. Elektrifiering av fordonsflottan är viktig, men på sikt behöver vi också minska vårt bilberoende och hitta mer energieffektiva sätt att transportera oss. Här går utvecklingen just nu åt fel håll då svenskarna kör alltfler mil i sina bilar.

Städer bär på fantastiska möjligheter att investera i innovativ stadsutveckling och hitta smarta mobilitetslösningar. Vi behöver en ny urban mobilitetsstandard, där stadsrummen delas upp rättvisare. Energieffektiva transportslag som cykel, gång och kollektivtrafik måste prioriteras.

Om städer och beslutsfattare tar sitt demokratiska ansvar på allvar, har vi en enorm möjlighet att få hälsosammare städer – och samtidigt bekämpa klimatförändringarna.

Sabina Andrén

programsamordnare One Planet Cities, WWF

Peter Westman

bitr generalsekreterare, WWF