En av de största frågorna för Linköping är hur vi ska minska segregationen och öka integrationen. Om vi löser den frågan, eller kommer till ett bättre läge än idag, kommer det att påverka tillväxten, trivseln och säkerheten i Linköping oerhört positivt. Samtidigt är det en komplex och mångfacetterad fråga som inte har en enkel lösning.

Många olika aktörer påverkar integrationen i Linköping – företagare, politiker och tjänstemän inom kommunen, polisen, idrottsklubbar, religiösa samfund, sjuk- och socialvård, skola och barnomsorg. Listan är lång.

Jag tror att:

- Linköping tjänar på att ha en långsiktig satsning på att minska segregation och öka integrationen, oberoende av politisk ledning.

- Linköping tjänar på att alla aktörer kan träffas, utbyta erfarenheter och få en ökad förståelse för den komplexa situation vi befinner oss i.

- Linköping tjänar på att ha en mångfacetterad plan där olika aktörer driver sina delar, samtidigt som man får en tydligare bild av de andras insatser. Då skapas bättre förutsättningar för samarbete och samordning där det innebär fördelar.

- Linköping tjänar på att kunna visa denna typ av arbete för oss invånare. Då ser vi tydligare vad som görs och kan lättare engagera oss, om vi vill.

En metod som heter Öppet Forum (titta efter ”Open Space” på nätet) passar utmärkt för detta – komplexa frågor med många aktörer, där aktiviteter inom flera områden krävs för att förbättra situationen. Man samlas kring ett gemensamt tema – ”Hur minskar vi segregationen och ökar integrationen i Linköping?” – och låter de inbjudna deltagarna berätta hur de ser situationen och vilka problem de vill se lösningar på. Därefter påbörjas arbetet i grupper, med de teman som deltagarna tagit fram. Här diskuteras problemen och man tar fram förslag på åtgärder.

En fördel med metoden är att alla aktörer har möjlighet att delge sina erfarenheter och även påverka förslagen som tas fram. Det ger ökad förståelse för problemen och vilka åtgärder som behöver genomföras. En annan fördel är att den uppmuntrar kreativitet och samtidigt har en tydlig struktur som gör att man kommer fram till reella åtgärder.

Öppet Forum har framgångsrikt löst konfliktfyllda situationer som hur vägar ska dras genom reservat – där landägare, skogsbolag, invånare, naturvårdsgrupper och myndigheter deltagit och kommit överens om gemensamma lösningar som godtagits av alla parter – hur man förbättrar kommunikationerna i en av Sydafrikas kåkstäder, hur ett snabbväxande telekom-bolag ska hantera sin växtvärk, exemplen är många.

Jag har själv varit med som deltagare i Öppet Forum både inom industrin och privat, där jag sett det goda resultat man kan uppnå.

Borde vi inte kunna ha ett sådant gemensamt arbete i Linköping?

Låt Linköpings borgmästare eller landshövdingen stå som värd samt bjud in de aktörer som är delaktiga och kan påverka. Resultatet kommer att bli häpnadsväckande!

Patrick Henriksson

Linköping