Barn och unga i Sverige mår allt sämre, och trots att det materiella välståndet ökat och vi borde ha det bättre än någonsin så mår de sämre både fysiskt och psykiskt. Östergötland är inget undantag. När statistiken visar att våra fyraåringar är bland de mest stillasittande barnen i Europa borde det vara en väckarklocka för oss alla. Vi vill att fysioterapeuter ska finnas inom elevhälsan för att kunna bidra till att minska denna ohälsa.

Enligt skollagen ska elevhälsan verka för att varje skola har en miljö som främjar alla elevers hälsa och välmående. Den ska även arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Men flera rapporter den senaste tiden visar att elevhälsan inte fungerar som tänkt.

Artikel 24 i barnkonvention säger att varje barn har rätt till bra hälsa, och fysisk aktivitet är en av de absolut viktigaste faktorerna att påverka i hälsofrämjande syfte. Fysisk inaktivitet är den fjärde största orsaken till förtida död. Och trots att alltmer forskning visar på fördelarna med rörelse och fysisk aktivitet i relation till barns hälsa och utveckling så rör sig våra barn och ungdomar allt mindre. Enligt siffror från Centrum för idrottsforskning är bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna i Sverige som når målet att vara fysiskt aktiva 60 minuter per dag. För vårt län betyder det att 11 300 pojkar och 14 700 flickor inte når dit. För oss är det oroande siffror. Trots detta saknas ett förebyggande och hälsofrämjande stöd till barn inom skolan. Särskilt viktigt är detta för barn med särskilda behov.

Skolan är den främsta arenan för att nå alla barn och ungdomar och för att bryta den ojämlika hälsan som idag präglar olika delar av länet. Därför vill vi tillsammans med beslutsfattare i kommunerna arbeta för att bryta denna negativa trend och försöka uppmuntra arbetet med levnadsvanor och fysiska aktivitet i denna kontext. Goda levnadsvanor grundläggs i tidig ålder och ackumuleras under livet, om vi inte kan bryta utvecklingen med det ökade stillasittandet och den minskade nivån av fysisk aktivitet riskerar en stor del av den unga generationen i vårt län att bli fysiska förlorare.

Idag träffar barn och ungdomar fysioterapeuter när de redan fått problem med sin hälsa, men stöd och hjälp skulle ha kunnat sättas in i ett mycket tidigare skede om fysioterapeuter fanns inom elevhälsan. Med en bredare kompetens inom skolan och elevhälsan kan fysioterapeuter bidra i det hälsofrämjande arbetet och stödja lärarna. Det ökar möjligheterna för alla barn och ungdomar, oavsett sjukdom eller funktionsnedsättning, att vara fysiskt aktiva genom en individuell anpassning av aktiviteterna.

Fysioterapeuter ingår inte i den svenska elevhälsan idag, medan det i vårt grannland Norge finns nationella riktlinjer som säger att det ska finns 480 fysioterapeuter på de norska skolorna, baserat på befolkningsunderlag. Av Sveriges 290 kommuner är det endast tre kommuner som har en fysioterapeut anställd inom elevhälsan. Fysioterapeuter har en specifik kompetens att visa på sambandet mellan anpassad fysisk aktivitet och hälsa. Denna kompetens används flitigt inom hälso- och sjukvården och borde vara tillgänglig även för barn och unga inom elevhälsan.

Mikael Hjerne

ordförande Fysioterapeuterna i Östergötland

Sara Barsjö

vice ordförande Fysioterapeuterna i Östergötland