Det diskuteras en del om skogen som ”Östergötlands gröna guld”, men frågan är om skogen egentligen inte är ännu bättre än guld. Den ger nämligen nytta oberoende av i vilken fas den är, vare sig det handlar om nyplantering, växande skog eller avverkning.

Skogen har ett mycket stort värde i och med att den inte bara tar upp koldioxid utan också kan förädlas till att ersätta fossila bränslen, plaster eller betong. Det gör en del oroliga eftersom man tror att skogarna håller på att försvinna och att ett ökat nyttjande av skogen för ekosystemtjänster dessutom skulle innebära monokulturer och utarmning av arter.

Först och främst: Vi har tack vare aktivt och väl planerat skogsbruk 80 procent mer skog i Sverige nu än vad vi hade för hundra år sedan. Bland annat återplanteras all avverkad areal.

Vi kan också lugna oroliga genom att understryka att biologisk mångfald och övriga naturvärden går hand i hand med den goda vård som Sveriges skogsägare ger sina skogar. Sveriges ansvarsfulla skogsbruk bidrar till flera av de globala målen för hållbarhet enligt Agenda 2030.

Vi är många som på vår fritid njuter av att ströva i de fantastiska skogarna och njuta av den artrikedom, den mångfald och de naturvärden som finns där. Och då gäller det att komma ihåg att skogen ser ut som den gör just för att skogsägaren aktivt har vårdat den under många år, kanske till och med flera generationer. Naturvård är en mycket viktig del av skogsbruket och handlar bland annat om att motverka förgraning, att skapa ytor för pionjärträd och lövträd och att balansera de viltstammar som annars går alltför hårt åt naturen. Målen för miljöarbetet i skogen är nämligen att bevara biologisk mångfald, god vattenkvalitet och skogens kulturarv samt värna skogens sociala värden. Det står sedan 25 år tillbaka inskrivet i Skogsvårdslagen som omfattar alla Sveriges skogsägare.

Exempelvis är ett hygge en av de viktigaste naturvårdsåtgärder vi kan göra – följ själv vad som händer på ett hygge när ljus och luft kommer in i skogen och nya arter får chansen att etablera sig. För den biologiska mångfaldens skull behöver vi skog i olika åldrar som tillsammans bildar viktiga delar i skogslandskapets mosaik.

Det som behövs nu är teknikutveckling och innovationer för att se till att det som avverkas förädlas på allra bästa sätt och gör så stor nytta som möjligt. Skogsägarna är som aktiva företagare på landsbygden mycket viktiga för en klimatklok och miljösmart grön omställning.

Peter Borring

ordförande LRF Östergötland