Region Östergötland tog 2016 fram en handlingsplan för bioekonomin i Östergötland. Under arbetet identifierades tre så kallade värdekedjor, där det finns god potential att vidareutveckla i vår region. Det var värdekedjorna för skogen, jordbruket och organiskt avfall. Potentialen ligger i att öka förädlingsgraden och därmed också förädlingsvärdet, och i att ännu mera ta vara på restprodukterna för användning till nya material, produkter och energi. Utifrån slutsatserna i handlingsplanen för bioekonomin initierade vi i Koalition för Östergötland arbetet med att ta fram en skogsnäringsstrategi.

År 2014 uppskattades det att bioekonomin stod för närmare 23 procent av Sveriges totala varuexport. Ungefär två tredjedelar av dessa kommer från skogen som råvara. Också i Östergötland har produktion och export av virke och papper stor betydelsen för länets ekonomi. Tillverkning av pappersmassa, papper, kartong och sågade trävaror är viktiga produkter som kommer från näringslivet i Östergötland och som har skogen som råvara. Genom forskning och utveckling tas det fram nya produkter, som skapar ännu större mervärden av skogsråvaran. Plastprodukter och fossila drivmedel kan ersättas med produkter som har trä som råvara. I den gröna omställningen till ett hållbart samhälle är därför skogen en viktig resurs.

Den svenska skogsvårdslagen säger att skogen ska brukas och nyttjas så att den både tillgodoser produktionsmål och miljömål. Om detta finns en stor enighet. Det finns också en stor enighet kring värdet och betydelsen av det enskilda ägandet av skog, där ledordet är frihet under ansvar. Bara i Östergötland finns det 10 000 enskilda skogsägare, till det kommer de stora bolagen, kommunerna och kyrkan. Alla dessa är engagerade i att forma ett hållbart bruk och nyttjande av skogen. Samtidigt vet vi att ett aktivt skogsbruk skapar grunden för företagande och utveckling på Östergötlands landsbygd, vilket bidrar till att det finns möjligheter att leva och verka också utanför länets stora städer.

I den skogsnäringsstrategi som trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland nu skickar ut på remiss, finns en målbild presenterad för skogsnäringen i Östergötland år 2030. Målbilden är det tänkta tillstånd som vi gemensamt strävar efter att nå fram till, det vill säga ett fossilfritt och biobaserat samhälle där skogen är en betydelsefull resurs. Det finns också ett antal förslag framtagna för att nå målbilden för 2030.

Kortfattat så går strategin ut på att utveckla och skapa samarbeten mellan olika aktörer inom skogsnäringen, offentliga sektorn och högre utbildningsinstanser. Samarbeten som kan säkerställa kompetensen på området samt utveckla och marknadsföra nya typer av produkter och material men även bioenergi. På så sätt gör vi Östergötland mer hållbart och konkurrenskraftigt.

Mycket kunskap finns om detta i Östergötland, och genom remissförslaget vill trafik- och samhällsplaneringsnämnden öppna för både synpunkter och för fortsatt dialog.

Göran Gunnarsson (C)

ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Bengt Nordström (Mp)

1:e vice ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Jörgen Oskarsson (S)

ledamot i trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Björn Jansson (L)

ledamot i trafik- och samhällsplaneringsnämnden