Sverige har som mål att vara klimatneutralt år 2045 vilket kan upplevas avlägset. Årets sommar gav dock en försmak av vad som kan vara ett framtida normalläge om vi inte lyckas reducera våra utsläpp till atmosfären. För att nå målet behöver åtgärder påbörjas redan idag.

Tills nyligen har byggbranschen levt i tron att det framför allt är brukarskedet av det man bygger som utgör den i allt väsentligt största klimatpåverkan. När det nu byggs mer energieffektiva hus minskar klimatpåverkan under brukarskedet varvid byggskedet utgör en allt större del.

Senare studier visar dessutom att branschen tidigare underskattat byggskedets klimatpåverkan som nu bedöms utgöra så mycket som hälften av en byggnads totala livstidspåverkan. Det ger oss i byggbranschen stora möjligheter att påverka och verkligen bidra till Sveriges mål om klimatneutralitet! Hela branschen behöver se över det man kan påverka såsom råvaruinköp, avfallshantering, bränsleslag på arbetsplatsen med mera samt fortsätta förbättra klimatprestandan under brukarskedet, till exempel genom att bygga noll- och plusenergibyggnader.

Byggbranschen är projektdriven och den allra största möjligheten till påverkan finns i början av en projektprocess vilket innebär att ju tidigare konkreta klimatmål fastställs för ett projekt, desto större klimatvinst kan uppnås. Eftersom de flesta projekt föregås av upphandling eller marktilldelning, ofta med stat, kommun eller landsting som upphandlare, är det väsentligt att ta till vara på den klimatmöjlighet som följer med det.

Det går kort sagt att ställa mycket tydligare klimatkrav vid upphandling än vad som görs idag. Ska Sverige nå sitt mål om klimatneutralitet är det rent av nödvändigt att redan nu införa klimatkriterier som en standard vid offentlig upphandling när det gäller så pass klimatintensiva tjänster som de byggsektorn levererar. Det kan till exempel handla om krav på upprättande av klimatkalkyl för att verifiera ett projekts klimatavtryck.

Inom byggbranschen har vi redan idag kända lösningar för att uppnå en halvering av klimatutsläppen. För att komma åt den återstående halvan behöver vi arbeta med utveckling och innovation av nya lösningar och vi är många i branschen som är motiverade och nyfikna inför framtiden. För att öka trycket i frågan här och nu uppmanar vi våra kunder att ställa tydliga klimatkrav i samband med upphandling och marktilldelning så att vi gemensamt tar vårt ansvar för målet att uppnå klimatneutralitet 2045!

Erik Berntsson

distriktschef Hus Östergötland, Skanska Sverige AB

Matilde Unge

affärsutvecklare Hållbar affärsutveckling, Skanska Sverige AB