Svar på "Vem tar ställning för regionen?", 24/9.

Pendeltågstrafiken i länet har under de senaste åren ökat med cirka 46 procent till nästan fyra miljoner resor under 2017. Det är en välkommen utveckling som hämmas av att det råder brist på spårkapacitet mellan framförallt Linköping och Norrköping. Därför hälsar vi med tillfredsställelse att den nya järnvägen Ostlänken, mellan Järna och Linköping, får 35 miljarder i den Nationella infrastrukturplanen för åren 2018–2029. Men fyrspår mellan Linköping och Norrköping kan pendeltågstrafiken fortsätta utvecklas.

I projektet Ostlänken ingår också ett nytt resecentrum i Norrköping. Då slipper resenärerna gå över spåren och kollektivtrafikförsörjningen till tågen kan förbättras. Regionen har avsatt pengar i LTA-anslaget för att säkerställa att kollektivtrafiken kommer att fungera bra både till Norrköpings och Linköpings nya resecentrum.

Redan nu är arbetet med Kardonbanan, som knyter ihop Norrköpings hamn med södra stambanan, påbörjad. Godsbangården flyttas till Malmölandet och tågförbindelsen till hamnen beräknas vara klar 2021. Hamnen investerar nu över en miljard för att stärka positionen som en ledande hamn och förstärker därigenom Östergötlands ställning som ett ledande logistikcentrum.

I regeringens historiskt stora satsning på järnvägen ingår att slutföra arbetet med dubbelspåret mellan Hallsberg och Mjölby. Det förbättrar godsflödet från norr till söder. Ny järnväg och väg Motala–Mjölby blev klara 2013 och har förbättrat möjligheterna till pendling inom länet och blivit ett lyft för den västra landsändan. Även på vägsidan fortsätter riksväg 50 norr om Motala att förbättras.

Fjärde tankesmedjan (Corren 24/9) tycker att Östergötland får för lite pengar till infrastruktursatsningar, medan Dagens Samhälle konstaterar att det är Sörmland och Östergötland som ligger i topp för trafikinvesteringar per invånare i landet! För den östra länsdelen kommer nu förbifart Söderköping att byggas. Inte minst för kontakten med Kalmar län är förbättringen av E22-an en mycket viktig investering.

Vi ser snabbare förbindelser med Mälardalsregionen som mycket viktiga för en vidgad arbetsmarknadsregion. Men framförallt är Ostlänken det första steget på höghastighetsjärnvägen från Stockholm till Italien. I Danmark byggs en bra järnväg till Rödby och den kommande Fehmarn-Bält-förbindelsen. Det är en väsentlig del i den europeiska tågkorridoren från Sverige till Italien, som byggs med stöd av EU. Så 2040 räknar vi med att det ska gå att åka snabbt och miljövänligt med tåg till Hamburg. Och för godset öppnar fler spår söderut för snabbare transporter till Italien.

Mats Johansson

regionråd (S)

Region Östergötland

Göran Gunnarsson

regionråd (C)

Region Östergötland