Linköping är inte bara en av landets större städer – det är en stor landsbygdskommun. Tyvärr ser vi för mycket av stadsfokus där potentialen för boende och företagande på landsbygden glöms bort. Som ett steg för en levande landsbygd vill vi i Moderaterna öppna upp för större möjligheter att bygga och bo i strandnära lägen.

Strandskyddet är en långtgående inskränkning av äganderätten och en reglering som begränsar markägares frihet att råda över sin egen fastighet, samtidigt som det är ett betydande hinder i kommuner runt om i landet som vill bygga bostäder i attraktiva områden.

Det finns givetvis områden där strandskyddet bör värnas för allmänhetens tillgång till den specifika stranden eller där det bör tas hänsyn till specifika naturvärden. Men nuvarande lagstiftning är för hårt styrd och för generell och begränsar kommunernas möjlighet att bestämma var det faktiskt är lämpligt att skapa fler bostäder i strandnära lägen.

Vi moderater vill därför att lagstiftningen ska bli mer balanserad och flexibel. Vi vill se ett regelverk som utgår från att det är tillåtet att bygga i sjönära lägen men att kommunerna genom proportionella bedömningar får se över ett begränsat antal områden som är extra skyddsvärda och införa strandskydd om det anses ändamålsenligt och att det tydligt är i allmänhetens intresse.

Äganderätten måste stärkas och möjligheten att få tillgång till byggbar mark måste förbättras. Strandskyddets nuvarande omfattning hindrar utveckling och nybyggnation på ett sätt som inte är acceptabelt i ett modernt samhälle som värnar tillväxt och en levande landsbygd.

Mats Green (M)

bostadspolitisk talesperson

Stefan Erikson (M)

vice ordförande bygg- och miljönämnden i Linköping