I Visions Socialchefsrapport 2016 vittnar socialchefer från hela landet om hur arbetsbelastningen och stressen fortsätter att öka, om hur medarbetare blir sjukskrivna – och hur svårt det är att hitta nya kollegor när många väljer att sluta.

Bland annat anser över hälften att det är svårt att rekrytera personal till socialtjänsten, oavsett personalgrupp. Hela 96 procent anser att det är svårt att klara bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården. Och närmare sex av tio saknar de stödjande verktyg som behövs för att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.

Den akuta personalbristen leder bland annat till ökade kostnader när medarbetare måste hyras in, minskad rättssäkerhet, uteblivet barnperspektiv och bristande kontinuitet för medborgare som behöver socialtjänstens stöd.

Till allt detta ska läggas att stoltheten över det viktiga jobb som de professionella medarbetarna i socialtjänsten dagligen uträttar naggas i kanten.

Linköping kommun är inget undantag.

För att lösa krisen i socialtjänsten måste personalsituationen stabiliseras. Något som kräver balans mellan krav och resurser. Enligt en mätning som gjordes 2015 lägger handläggare för barnutredningar i Linköping nästan halva sin arbetstid på dokumentation och administration. För en fungerande socialtjänst måste större del av arbetstiden läggas på barnen.

Politikerna i Linköpings kommun måste därför ta sitt ansvar och garantera resurser som gör det möjligt att nå de politiska målen för verksamheten och förhindra att chefer och medarbetare i socialtjänsten överges i en nedåtgående spiral. Det handlar bland annat om att:

- Använda de tio miljarder som tillförs kommunerna, landstingen och regionerna för att stärka personalsituationen och säkra den permanenta bemanningen genom att använda tillsvidareanställning som norm.

- Göra långsiktiga lönesatsningar, garantera introduktion för nyanställda och använda kompetensen rätt genom att till exempel anställa administratörer.

- Ge chefer ett rimligt antal medarbetare och ett rimligt ansvarsområde så att de får tid att leda.

Många kommuner har gjort lovvärda insatser för att stabilisera personalsituationen i socialtjänsten. Men det räcker inte. Mer behöver göras och Vision deltar gärna i det fortsatta arbetet.

Britt-Marie Sandström

ordförande Visions Linköpingsavdelning

Gustav Södling

ombud för Vision på Socialförvaltningen i Linköping

Veronica Magnusson

förbundsordförande Vision