Det produceras ett överflöd av mat i världen – ändå får inte alla tillräckligt. Fördelningen är väldigt ojämn och enorma mängder mat slängs ofta i onödan. Mycket matsvinn sker redan innan konsumenterna kommer in i bilden: vid tillverkning och hos grossister, leverantörer, restauranger, storkök och butiker. Enligt Naturvårdsverkets kartläggning från 2014 är svinnet 10–50 procent i hela kedjan och mängden avfall i Sverige uppgår till ungefär 1,3 miljoner ton per år.

Den största delen står hushållen för. En svensk familj på fyra personer slänger nästan ett kilo matavfall om dagen. Beräkningar visar att den mängd mat som kastas varje år motsvarar utsläpp på cirka två miljoner ton koldioxid.

Flera av FN:s globala mål berör mat. I synnerhet mål 12 som handlar om hållbar konsumtion och produktion. Ett av delmålen är att halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd till år 2030. För att nå målsättningen tycker vi i Miljöpartiet att det är viktigt att öka medvetenheten om matsvinnets betydelse för miljön på lokal, regional och nationell nivå.

Minskat matsvinn har också fått mycket uppmärksamhet de senaste åren. Hotellkedjor och restauranger byter till mindre tallrikar på sina bufféer för att gästerna ska ta lagom och kasta mindre. Butiker sänker priser och ställer fram varor med kort datum för att locka kunder att köpa och använda.

En del butiker samarbetar också med restauranger eller soppkök som kan laga och servera mat med kort datum. Offentliga kök har också ett stort ansvar. Region Östergötland uttrycker i sin måltidspolicy att de måltider som serveras inom regionen skall ta utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv i hela måltidskedjan från inköp till servering på avdelning. Linköpings kommun installerar särskilda nedkylningsskåp för att kunna ta vara på de rester som inte serverats och sparar på så sätt 8 miljoner kronor på matsvinnet. Pengar som kan användas för att köpa in och servera mera närodlade livsmedel till våra barn, ungdomar och äldre.

Utöver knep som mindre tallrikar och information lyfter Miljöpartiet ett förslag att Sverige liksom Frankrike ska förbjuda matbutiker att slänga mat som inte har passerat bäst före-datum. Den maten ska istället säljas eller skänkas så den tas till vara.

Dessutom anser vi att insamling av matavfall och annat organiskt avfall ska vara obligatoriskt både från hushåll och storkök. I dag sker det i tre fjärdedelar av kommunerna. Det matavfall som samlas in kan omvandlas till biogas, som till exempel kan användas som drivmedel. En annan effekt är att vi blir mer medvetna om hur mycket mat som slängs när matavfallet sorteras ut.

Miljöpartiet ser en tydlig koppling mellan den globala livsmedelstryggheten och våra lokala ansträngningar som vi vill göra ännu mera synlig.

Margareta Fransson

riksdagskandidat (MP)

Agneta Niklasson

gruppledarkandidat till Region Östergötland (MP)

Birgitta Rydhagen

kommunalråd Linköpings kommun (MP)

Sharmineh Kakoulidis

ledamot i barn- och ungdomsnämnden Linköpings kommun (MP)