Frihet måste försvaras! Varje människa har rätt att leva, tro och älska som den vill i Sverige. Ingen ska behöva leva under hedersförtryck.

Våldet och förtrycket utmärker sig genom att det bakomliggande värdesystemet involverar hela familjen och ibland släkten. Det är framför allt kvinnor som drabbas, men även män. Den heteronormativa strukturen med tydliga könsmönster gör att det anses skamligt att vara hbtq-person, med extra utsatthet som följd.

Den som inte följer hederskulturen riskerar därför att utsättas för trakasserier, hot och våld. Grova brott som tortyr, kidnappning, tvångsäktenskap och mord förekommer i hederns namn.

Minst 1 600 flickor och pojkar i Linköping får inte bestämma över sina egna liv på grund av familjens föreställningar om heder. Det är inte värdigt ett liberalt, demokratiskt och jämställt samhälle. Det ska råda samma förutsättningar för barn runtom i hela vår kommun, oavsett om du som barn och ungdom växer upp i Skäggetorp, Berga eller Ekängen. Värderingsmässigt måste det vara nolltolerans emot all typ av hedersvåld!

Kommunen arbetar redan idag med hedersrelaterat förtryck och våld i nära relationer, men vi ser att mer kan göras på området. Kommunen måste i dessa frågor ha barnperspektivet utifrån barnet och den unges rättigheter och behov. Kunskap kring hedersförtryck måste finnas hos alla som jobbar med barn och ungdomar i kommunen. Vidare behövs det gemensamma rutiner och ökad samverkan för att kunna sätta in förebyggande insatser och agera snabbt för att skydda utsatta barn. Familjestödet till föräldrar och barn behöver även stärkas i uppbrottsprocessen.

Skolan har en nyckelroll att fylla. Vi liberaler vill se mer av samordnade insatser mellan skola och kommun för att tidigt upptäcka och därmed tidigt komma in med stöd till den berörda familjen och barnet i synnerhet.

Liberalerna har länge drivit på för att bekämpa hedersrelaterat förtryck för att försvara varje människas frihet.

Thomas Bystedt (L)

ordförande omsorgsnämnden i Linköping