Sveriges befolkning lever allt längre och åren som pensionär ökar i samma takt. För att trygga utbetalningarna till framtidens pensionärer måste vi arbeta längre. Pensionsgruppen har därför föreslagit höjda åldersgränser för pensioneringen.

Det finns idag relativt stora skillnader i hur länge man arbetar i olika län. I Östergötlands län är medelvärdet för att lämna arbetslivet 61,8 år. Det är en ålder som är den femte äldsta jämfört med resten av landet.

TCO har låtit SCB fråga 5 500 personer i tjänstemannayrken, i 11 yrkesgrupper, ålder 40–67 år, i Sverige angående deras syn på sin framtida pension och två av tre tjänstemän tror att de kommer att få svårt att klara sina levnadskostnader som pensionärer.

Trots det kan sex av tio tjänstemän ändå inte tänka sig att jobba längre än planerat för att öka sin pension.

Anledningar till att de inte är beredda att arbeta längre är att arbetet är psykiskt ansträngande samt att de inte anser att ytterligare år i arbete gör tillräcklig skillnad i pension.

I undersökningen tror många tjänstemän att de skulle kunna arbeta längre i ett annat arbete. Fler än hälften av tjänstemännen kan tänka sig byta jobb och arbeta längre i det nya jobbet. Av dem kan två av tre tänka sig vidareutbildning för ett nytt jobb.

Kortare och mer flexibla arbetstider under de sista åren före pension skulle också göra att fler tror sig kunna arbeta längre upp i åren och sammantaget ge fler arbetade timmar.

För att tjänstemän inom till exempel skola, vården eller polisen i Östergötland ska orka ett längre arbetsliv vill TCO se betydande förbättringar när det gäller arbetsmiljön, särskilt den psykosociala arbetsmiljön. TCO vill att välfärdssektorn får förutsättningar att driva och leda en arbetsorganisation som främjar friskare arbetsplatser och därmed bättre resultat genom:

- att arbetsbelastningen anpassas till arbetstider och resurser i form av personal,

- att man kan få stöd med prioriteringar av sin chef,

- att chefer har rätt förhållanden att utveckla verksamheten och att leda sin personal, exempelvis att de inte har för många underställda.

- att de som är utbildade för sitt yrke ges utrymme till utveckling av verksamheten genom en minskad detaljstyrning

- att arbetsplatser har tillgång till företagshälsovård, som har kompetens att arbeta förebyggande för en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

TCO vill också förbättra möjligheterna till utbildning, kompetensutveckling och omställning i hela landet genom:

- att utbildningsutbudet bättre anpassas efter vidareutbildning för yrkesarbetande, genom till exempel kortare kurser och distansutbildningar,

- att studiefinansieringssystemet anpassas efter personer mitt i livet.

TCO-förbundens medlemmar kan tänka sig att jobba längre om rätt förutsättningar finns. Det gör det inte idag. Vi måste se till de faktiska förutsättningarna i Östergötland och ställa krav på god arbetsmiljö och återkommande kompetensutveckling.

Eva Nordmark

ordförande i TCO