Trafikverket är oroligt. Med nuvarande minskningstakt kommer Sverige inte att nå klimatmålen en fossiloberoende fordonsflotta 2030, och nollutsläpp 2050. Nya styrmedel behövs, skriver verket, för att ta oss till ett mer transportsnålt samhälle med minskad biltrafik och effektivare godstransporter.

Utsläppen av koldioxid från nya personbilar minskar visserligen fortfarande, men i allt långsammare takt. Mellan 2012 och 2013 gick utsläppen ner från i snitt 138 gram per kilometer till 136 gram. Takten behöver öka rejält om vi ska nå målet 95 gram år 2020.

Fossilfria bränslen ökar, men långsamt. Här behövs kraftiga satsningar på såväl produktion som distributionssystem för biodrivmedel, påpekar Trafikverket.

Drastiska minskningar av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser behövs för att möta klimathotet. Men det räcker inte. Med nuvarande prognoser kommer personbilstrafiken att öka med 28 procent och lastbilstrafiken med 37 procent till år 2030. En så kraftig ökning äter upp även mycket omfattande energieffektiviseringar.

Därför krävs en ny inriktning i hur vi planerar och utvecklar samhället och transportsystemet, skriver Trafikverket och påpekar att man framfört detta både i kapacitetsutredningen och i underlaget för Färdplan 2050. Biltrafiken måste minska, gång- och cykeltrafik öka, liksom kollektivtrafiken. Godstransporter med järnväg och sjöfart behöver utvecklas, och de behöver också effektiviseras.

En sådan utveckling hjälper oss inte bara att nå klimatmålen, den bidrar också till attraktivare städer, bättre hälsa, ökad social integration och långsiktigt lägre kostnader, skriver Trafikverket.

Man kan bara hålla med. Och ställa sig frågan: När ska våra beslutsfattare börja lyssna på sina egna experter? Vi har ju fakta på bordet. Vad väntar regeringen på? Är det inte hög tid att göra upp med det gammaldags bilsamhället och börja röra oss mot en modern värld där digital kommunikation kan ersätta fysisk, och kollektiv trafik ersätta individuell?