Äldreomsorgen kommer att kräva mycket mer resurser framöver än vad den gör i dag. Det finns tre tydliga skäl till att behålla verksamheten kommunalt och att inte överväga entreprenad.

Skälen är:

- Antalet äldre ökar och de allra äldsta kommer öka avsevärt. Vårdbehovet ökar.

- För att få resurserna att räcka längre måste vi göra stora samordningsinsatser. Det blir svårt om vi lägger ut insatserna på flera händer.

- Arbetsmiljön behöver förbättras. Så kan vi få utbildad personal att stanna på arbetsplatserna och vi kan rekrytera nya.

Många kommuner vill minska kostnaderna för äldreomsorgen, och tittar då på möjligheten att lägga ut verksamheten på entreprenad, eller att privatisera som man brukar säga. Privat på riktigt kan det förstås aldrig bli: det är skattepengar som betalar den ”privata” vården. Pengarna till äldreomsorg kommer från kommunen.

Vi har sett hur en del av den verksamhet som utförs på entreprenad ger stora överskott som inte investeras tillbaka till verksamheten. Det var aldrig avsikten att skattemedel ska gå till privata vinster, och därför vill vänstern inte sälja ut vården. Det betyder dock att kommunen också skulle kunna minska på kostnaderna. Men det ger snabbt nya problem.

Det som kostar inom äldreomsorgen, och som går att påverka, är personalkostnaderna. Hyran är som den är, oavsett vem som driver verksamheten. Ska det sparas så får det bli på personal. Vill man exempelvis spara fyra miljoner (som man planerar i Kinda), ja, då motsvarar det 8–10 heltider, och fler personer, eftersom många arbetar deltid. Det blir alltså färre personer som arbetar i vården, och det är enda sättet att spara. De som kommer i kläm blir både personal och äldre.

Vi ska inte dra in medel till vården. Vi behöver öka insatserna, framför allt på sikt. De äldre blir inte bara fler, de kommer också att behöva mer omsorg. Vårdbehovet ökar. Allt fler äldre kommer att drabbas av demenssjukdomar. De behöver mycket omsorg och personal med speciell kunskap om den sortens vård.

Samtidigt måste vi hitta vägar att ta tillvara resurserna bättre. Arbetet i vården är tungt och stressigt, här finns många sjukskrivningar, korta och långa. Vi vill satsa på en bättre arbetsmiljö, så personalen orkar stanna på jobbet, och så att jobbet blir attraktivt att söka sig till. Handledning, ledarskap och fortbildning är den typen av insatser. Kan vi dessutom senarelägga inflyttning till äldreboende är det en effektiv insats. Men då behövs stödinsatser utöver en fungerande hemtjänst: sådant som träffpunkter, väntjänster.

En sammanhållen äldreomsorg i kommunens regi säkerställer likvärdig service till alla med vårdbehov samt ger samma och bra villkor för alla anställda. Så skapar vi möjlighet att utveckla, samordna och effektivisera utan att det drabbar de äldre och personalen.

Behåll äldreomsorgen kommunalt och låt oss vara förberedda på det som kommer att ske de närmaste åren.

Barbro Svensk

sekreterare i Vänsterpartiet Kinda-Ydre