Runt om i landet pågår arbetet med att miljöanpassa vattenkraften och nå vattendirektivets krav på God ekologisk status i våra sjöar och vattendrag. Men i Östergötland sker nästan ingen anpassning, trots att många av länets vattenkraftverk ägs av ett kommunalt bolag. Nya ägardirektiv säger dock att bolaget ska bidra till kommunens miljömål vilket ger hopp för livet i vatten samt regional tillväxt.

Vattenkraft är en viktig förnybar energikälla nationellt men produktionen får inte ske till vilket pris som helst för ekosystemen – då kan den inte kallas hållbar. Östergötlands vattenmiljöer är hem för många hotade arter som ål, öring, flodpärlmusslor, utter och kungsfiskare. Dessa värden måste värnas. I förra veckan bjöd därför Motala ströms och Svartåns vattenråd in till en heldag i vattenkraftens värld. Där presenterades en rapport som visar på hur 14 kraftverk i dessa vattensystem kan miljöanpassas genom fiskvandringsvägar och förändrade flöden. Vi som modererade respektive föreläste på det efterföljande seminariet gladdes åt det stora intresset för frågan. Samtidigt kunde vi konstatera att det både finns ett stort åtgärdsbehov i Östergötlands vatten och att länets geografiska läge och vackra natur ger en stor potential för att öka natur- och sportfisketurismen till gagn för jobb och regional tillväxt.

I länet finns ett tiotal vattenkraftverk och hundratals dammar som saknar tillstånd att bedriva sin verksamhet. Dessutom har Tekniska verken, som äger 38 vattenkraftverk i länet, inte frivilligt omprövat och miljöanpassat ett enda av dem. Skälet för att inte miljöanpassa vattenkraftverk uppges ofta vara att vattenkraftverk gör koldioxidfri el. Men faktum är att de 1030 minsta kraftverken i Sverige – och hit hör de flesta i Östergötland – bara står för 0,5 procent av den vattenkraftproducerade elen i Sverige. De är med andra ord inte viktiga för att Sverige ska uppnå ett fossilfritt samhälle.

Våra organisationer vill nu se en politisk kraftsamling kring frågan där länsstyrelsens arbete med tillsyn prioriteras för att säkerställa att alla länets vattenkraftverk och dammar är lagliga. Dessutom bör Tekniska verken skapa en arbetsgrupp som inkluderar länsstyrelsen (inklusive kulturmiljöenheten), kommuner, vattenråd, sportfiske- och miljöorganisationer för att identifiera vilka åtgärder som bör göras i varje kraftverk. Målet ska vara att samtliga kraftverk inom en 10-årsperiod antingen ska miljöanpassas eller, om kraftverken visar sig ha litet samhällsekonomiskt värde och gör stor miljöskada – rivas ut. Det viktiga är att komma till skott, inte att göra åtgärderna i exakt rätt prioriteringsordning.

Christer Borg

ordförande Älvräddarna

Markus Lundgren

fiskevårdschef Sportfiskarna

Ellen Bruno

sakkunnig vattenfrågor på Naturskyddsföreningen

Martin Falklind

dokumentärfilmare och chefredaktör Fiskejournalen