Debatt Utvecklingen till ett hållbart samhälle innebär stora möjligheter. I denna utveckling är biogasen oerhört viktig. Som regioner har vi gått in i ett samarbete utifrån insikten att den svenska biogasen är avgörande för miljön och jobben, och för hela Sverige. Genom vårt samarbete kraftsamlar vi för svensk biogas.

Utifrån regionernas konkreta utvecklingsansvar är biogasens nyttor betydelsefulla. Biogasproduktionen knyter ihop stad och land i ett kretslopp som omvandlar matrester och industrispill till förnybar energi och ekologisk gödsel. I Östergötland är kollektivtrafiken sedan sommaren 2016 helt fossilfri mycket tack vare lokalt producerad biogas, och 200 bönder får tillgång till biogödsel varav 60 är KRAV-odlare.

Allt fler länder upptäcker nyttan med biogas och har infört olika former av stöd. Sverige stöttar biogas genom skattebefrielse när den säljs medan flera andra europeiska länder ger biogasen ekonomiskt stöd när den produceras. Det innebär att biogas som importeras till Sverige, från exempelvis Danmark, får stöd i både produktionen och försäljningen vilket snedvrider konkurrensen till den grad att flera svenska anläggningar nu är akut hotade. Konkurrenssituationen måste förändras.

Vi uppmanar regeringen och riksdagen att agera omedelbart för att utveckla styrmedel som främjar svensk biogasproduktion. Biogasens bredd av samhällsnyttor behöver värnas och värderas högre, och spelreglerna behöver bli tydliga och långsiktiga.

Våra åtta regioner har satsat på ökad produktion och användning av biogas. Denna prioritering har gett oss konkreta och positiva resultat. Vi producerar idag tillsammans mer än 1,3 TWh/år biogas, vilket motsvarar två tredjedelar av produktionen i Sverige. Biogasproduktionen skapar i våra regioner över 1300 arbetstillfällen.

Med rätt förutsättningar kan den svenska biogasproduktionen öka till 15 TWh/år till år 2030. Denna ökning innebär 15 000 nya jobb i hela Sverige.

Utifrån ett nationellt perspektiv är biogasen avgörande för att Sverige ska kunna bli ett fossilfritt välfärdsland med starka industrier och moderna transporter. Dessutom är biogasen viktig för lantbruket, miljön, energitryggheten, den cirkulära ekonomin samt för svensk teknikutveckling och export.

Låt oss därför agera regionalt och nationellt och tillsammans prioritera den svenska biogasen och det hållbara samhällsbygget. Våra åtta regioner är beredda att satsa ännu mer på biogas framöver, men det bygger på att svensk biogas ges goda och långsiktiga förutsättningar.