Den grundar sig på åratal av forskning i projektet Skandulv, som samlar Sveriges och Norges främsta rovdjursexperter. De vetenskapligt framtagna värdena förs nu in i Sveriges förvaltningsplan för varg, vilket gör att den blir komplett.

I bedömningen presenteras referensvärden för gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige i ett spann. Det kan nås vid 380 vargar under de förutsättningar som råder i dag, det vill säga att en ny varg kommer in i populationen vartannat år genom naturlig invandring eller utsättning av djurparksvalpar i det vilda. Men enligt NV kan det även nås vid ett antal om 180 vargar, om en ny varg kommer in i populationen varje år.

Regeringens rovdjurspolitik strävar mot att Sverige ska ha livskraftiga stammar i arternas naturliga utbredningsområden, samtidigt som beslut som rör förvaltningen fattas nära de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. Vad gäller vargen vill vi ha en begränsad vargstam med god genetisk status. Det framtida arbetet inriktas mot en gynnsam bevarandestatus i den nedre delen av spannet, det vill säga att vi vill ha en situation med färre vargar med bättre genetisk variation. För att en population i den nedre delen av spannet ska vara gynnsam och bevaras långsiktigt krävs enligt NV betydligt högre invandringstakt än hittills och kontinuerligt fortsatta aktiva åtgärder för genetisk förstärkning. Detta arbete måste bedrivas långsiktigt och kommer kräva ett antal beslut och åtgärder i nära samarbete med såväl myndigheter som enskilda markägare och jakträttsinnehavare.

Det är NV:s ansvar att ta fram vetenskapliga referensvärden för de stora rovdjuren. Just nu bereder regeringskansliet frågan om nya övergripande mål för rovdjurspolitiken, i väntan på att förvaltningsplanerna för björn, järv och lo blir färdigställda vid årsskiftet. Regeringens ambition är att lägga en proposition till Riksdagen under 2013 med förslag till långsiktiga mål för varg, björn, lo och järv.

I förvaltningsplanen för varg, som EU-kommissionen tagit del av, har NV föreslagit att en populationsbegränsande, selektiv jakt på varg kan användas i syfte att stärka stammens genetik. Ett uppdrag har också gått ut till Skandulv för att forskarna ska redovisa om och hur en sådan urvalsbaserad jakt kan bedrivas. Underlaget levereras i början av december. Vår ambition är att en sådan jakt ska kunna bedrivas kommande vinter i syfte att begränsa tillväxten i genetiskt svaga revir.

Sverige har genom kontinuerliga kontakter med EU-kommissionen nu levererat allt som de efterfrågat sedan de inledde överträdelseärendet om den svenska licensjakten på varg 2010 och 2011. Det gör också att vi inte längre ser några formskäl till att hålla Sveriges ärende vid liv. Därmed kan Sverige få tillbaka sitt handlingsutrymme i rovdjursfrågor och utveckla den regionalt förankrade förvaltning regeringen sjösatt.