Kulturyttringar ska vara obundna, fria och präglas av mångfald. Kulturyttringarna ska inte dansa efter maktens pipa eller användas för att uppfostra människor med politiska pekpinnar. Med denna målbild kan mycket göras för att kulturlivet i Linköping ska må ännu bättre. En viktig fråga är att det kreativa arbetet med kultur i olika former inom ramen för olika föreningsverksamheter bör prioriteras tydligare. En annan viktig fråga är att vara ännu mer öppen för nya kulturyttringar och att stötta framväxten av nya sådana, så att utbudet av olika kulturformer blir större.

Kulturyttringar med lång historia är viktiga. På teatrar och i konsthallar arbetar hängivna människor som med energi och skaparglädje berikar kommuninvånarnas liv. Samma sak gäller musiker i symfoniorkestrar och olika ensembler, och andra kulturutövare inom etablerade områden. Stödet till dessa kulturutövare är viktigt för att de ska kunna berätta, måla och framträda för Linköpingsborna.

De nya, framväxande kulturyttringarna är emellertid lika betydelsefulla. En allt större skara - såväl yngre som äldre - konsumerar digital konst. Dit räknas den svenska dataspelsrörelsen, med exempelvis Minecraft och dess 122 miljoner spelare världen över. Politiken måste respektera kulturens mångfald och föränderliga natur. Nya konstformer och yttringar för skapande dyker konstant upp och utmanar de etablerade. Kommunen ska hjälpa till att göda kulturens gräsrötter och inte särbehandla olika konstformer.

Kärnan i vår kulturpolitik är att vi vill fokusera kulturstöden på verksamheter som är förankrade i föreningslivet och i civilsamhällets nätverk av kulturnjutare. Att resurser inte läcker ut till svällande och kvävande kulturbyråkratier är väldigt viktigt. Behovet av engagerade kulturmänniskor i kommunens tjänst med ansvar för att stötta Linköpings kulturliv är samtidigt också stort. På så vis vill vi skapa en blomstrande kultursektor, byggd av våra medborgare.

Lars Vikinge, vice ordförande kultur- och fritidsnämnden i Linköping, samt ordförande för Centerpartiet i Linköping

Isac Riddarsparre, styrelseledamot i Centerstudenter Linköping