Insändare Svar på "Haltande jämförelse om kollektivtrafik", 4/4.

Sofia Malander, vd för Östgötatrafiken, svarar på min insändare angående kollektivtrafikens kostnader. Insändaren poängterar att jag inte lyfter fram att jämförelser och slutsatser, baserade på siffrorna ur Sveriges Kommuners och Landstings årsrapport ”Öppna jämförelser – kollektivtrafik 2017”, bör göras med stor försiktighet.

Jag har varken hänvisat till eller använt mig av SKL:s rapport och de siffror jag redovisade finns inte i den skriften. Som det framgick i insändaren har jag använt mig av Trafikanalys statistik fram till 2016. Därutöver har jag redovisat siffror ur Regionens egna årsredovisningar samt uppgifter från artiklar i Corren om biljettsystemet.

Trafikanalys är en statlig myndighet varifrån SKL har hämtat en del av sitt underlag. Jag rekommenderar att vd för Östgötatrafiken tar del av Trafikanalys redovisning om statistikens tillförlitlighet. Det redovisas tydligt vad som ingår i ”Övriga kostnader”, där ”overheadkostnader” enbart är en del av dessa. Information, marknadsföring, planering och administration samt tryck och distribution av tidtabeller är övriga delar som Trafikanalys lägger i definitionen och som vd för Östgötatrafiken inte nämner.

Att landsting och kommuner betecknar sina egna rapporter om sig själva som ojämförbara kanske inte är så underligt. Trafikanalys däremot är en oberoende myndighet som sannolikt har mer integritet. I Regionens årsredovisningar förekommer jämförande statistik från SKL:s rapporter flitigt – man kan undra varför statistiken ibland passar bra?

Vad som är bekymmersamt, är Regionens och Östgötatrafikens ständiga svar att det inte går att jämföra olika läns kollektivtrafik. När det gäller statistik och andra läns utveckling av kollektivtrafiken, verkar Östergötland vara ett ojämförbart unikum på denna jord. Jag förstår att länen har olika förutsättningar men det vore befriande om någon av parterna kunde peka ut några län som Östergötland kan jämföras med.

Accepteras inte granskning och jämförelser av Regionens kollektivtrafik, riskerar trovärdigheten att urholkas och den demokratiska insynen i verksamheten görs näst intill omöjlig.

Detta är något som Regionen och Östgötatrafiken bör ta till sig.

Själva sakfrågan besvaras inte av Östgötatrafikens vd.

Mats Walldén