Ordet fritt Grönområde efter grönområde, små likväl som lite större, försvinner i Linköpings tätort. Några exempel bara i stadens sydvästra delart:

- Den tidigare gröna ytan vid trafikplats Kampen högst upp på Vasavägen

- Den stora gröna ytan mellan Östgötagatan och Gröngatan

- Västanågatans nedre del, vid Brunnsgatan

- Dungen vid Ulvåsavägen/Sydsvängen ska skövlas och bebyggas

- Den stora gräsmattan öster om Videgatan håller på att bebyggas

Nu är risken stor att även vi i Ryd kommer att drabbas av kommunens iver att bygga både tätare och högre. Victoria Park har ansökt om att fördubbla antalet lägenheter i området från och med Rydsvägen låga nummer till och med Ryds allé.

Jag valde att flytta till just Ryd för dess låga hus, mycket ljus och dess stora grönområden samt möjlighet till enskilt garage. Hur tror byggnadsnämndens ledamöter att 200 villaägare skulle reagera om de stod inför hotet att deras garage skulle rivas?

Jag förstår till fullo att Victoria Park vill bygga så tätt och så högt de bara kan. Det ligger i företagandets natur och generar ökad vinst. Men att Linköping kommun inte ser sig som en balanserande part och håller emot mer beklagar jag djupt.

Läser att trafikanter söderifrån i framtiden sannolikt kommer att ”välkomnas” av höga hus på båda sidor av Malmslättsvägen, istället för som nu av prunkande grönska. Sverige är ett av de länder där det finns väldigt gott om yta att bygga på, men Linköping blir absolut inte en attraktivare kommun med tätare bebyggelse och mindre grönt!

Jag kommer ihåg hur samstämmigt kommunens politiker och tjänstemän uttalade sig på slutet av 90-talet då stadens tre arméregementen lades ner; nu skulle Linköping kunna växa mot söder och få en rundare struktur. Hela Djurgården, mot både Vallastaden och Lambohov, är obebyggt och skulle säkert kunna bli ett mycket attraktivt bostadsområde!

Att döma av de uttalanden som ordföranden i byggnadsnämnden Elias Aguirre (S) gör i pressen är det i alla fall inte någon S-märkt politik att bevara stadens grönområden. Som rubrik till Aguirres egen text om bland annat Ryds framtida utformning, införd i Corren 22 februari förra året, står ”Goda möjligheter att påverka”. Kan kommunen tänka sig att skicka ut en skriftlig enkät till alla boende i området, inklusive de 200 som har garage och de som står i kö för garage, om hur de ställer sig till den eventuella förtätningen, och därefter låta svaren påverka den framtida planeringen?

Kan man redan nu få en redovisning från vart och ett av de övriga sju partierna i kommunfullmäktige hur de ställer sig till att bevara det gröna? Svaren skulle nog utgöra en stark faktor för många osäkra väljare vid nästa års val!

Ulf Sjögreen