Insändare Solceller på alla lämpliga kommunala tak, upprustad järnväg och mer närproducerad mat. Det kan bli verklighet i Kinda kommun nästa mandatperiod. Åtminstone om en majoritet av Kindapolitikerna får som de vill.

Det visar svaren på en enkät som föreningen Hållbart Rimforsa gjort. Sex partier har svarat av de nio som är representerade i kommunfullmäktige, nämligen C, L, S, M, MP och V.

Av dessa sex svarar fem, alla utom M, att de snarast vill få upp solceller på de kommunala tak där det är möjligt. Fyra partier, alla utom V och S, anger också ett år då Kinda kommun ska vara fossilfri – så långt kommunen kan råda. M vill se ett Kinda fritt från koldioxidutsläpp år 2025, L och MP landar på 2030, medan C gör den mer försiktiga bedömningen 2040.

Samtliga partier försöker påverka sina partikamrater regionalt och nationellt för att rusta upp Stångådalsbanan. Flera ser också en möjlig framtida godstrafik på banan om de kan mobilisera det nödvändiga stödet för en upprustning.

För kommunens egna transporter skiftar dock ambitionsnivån, och här ligger L högst. De skriver: ”Målet under mandatperioden för oss är att samtliga kommunägda fordon som går att använda som fossilfritt alternativ också skall vara det.” Övriga anger att fossilfritt får komma i den takt som fordonen byts ut.

Vad gäller kollektivtrafik i glesbygd har partierna olika idéer och förslag, från självkörande bilar (L), till att göra närtrafiken mera känd, (C). M och V lyfter också fram vikten av att lösa frågan om skoltransporter för gymnasieelever i glesbygd.

Tre partier, L, S och V, understryker vikten av att upphandla mat lokalt i så stor utsträckning som möjligt. Detta kräver mer av de kommunala upphandlarna i anbudsförfarandet, men är fullt möjligt.

Både M och V uttalar ett starkt stöd för det lokala företagandet och ser också nybyggande som centralt för ett hållbart Kinda. V föreslår fler centralt belägna lägenheter i Kisa och Rimforsa, M lyfter fram vikten av att bygga attraktivt i strandnära lägen.

Slutligen formulerar partierna egna visioner som innehåller allt från småskalig vindkraft, förbifart Kisa, utbildningar i kretslopps- och hållbarhetstänkande till en samlad klimatstrategi för kommunen.

För Hållbart Rimforsa

Maj-Lis Persson

Ninna Stensgård

Per-Olof Jonsson

Anika Agebjörn

Arbetsgruppen för uppropet 8 september för ett fossilfritt Kinda

Se sammanställning av svaren här