Insändare Svar på ”Pengar att spara borde gå att hitta”, 27/3.

I en insändare publicerad i Corren den 27 mars kommenterar Mats Walldén några uppgifter som han har hämtat från Trafikanalys och Sveriges Kommuners och Landstings årsrapport ”Öppna jämförelser – kollektivtrafik 2017”. Vad insändaren inte lyfter fram är det som skrivs i samma rapport om att jämförelser och slutsatser baserade på siffrorna i rapporten bör göras med stor försiktighet.

Förutsättningarna för kollektivtrafiken runt om i landets län ser väldigt olika ut. Det är ett faktum att en hög befolkningstäthet ger goda förutsättningar för ett högt resande och en låg kostnad per resa. Detta ger länen helt olika förutsättningar. Dessutom bygger siffrorna som rapporteras in på olika definitioner och gränsdragningar i respektive läns ekonomiska redovisningar.

Vad ett län definierar som trafikkostnader är inte detsamma som i ett annat län. Några län har trafikledning i egen regi, andra inte. Några län har beställningscentral och kundservice i egen regi, andra har upphandlat dessa funktioner. Länens avtal med trafikföretagen ser olika ut, en del avtal har mycket fast ersättning medan andra har en stor andel rörlig ersättning. Slutsatsen är därmed att vad som definieras som trafikkostnader eller inte endast säger något om hur kostnader bokförs.

Ett mer vedertaget sätt att följa kostnader i verksamheter oavsett bransch är att titta på overheadkostnader, alltså kostnader som inte utgör direkt kärnverksamhet. Enligt ekonomistyrningsverkets definition av overheadkostnader hade Östgötatrafiken 2017 overheadkostnader på 2,8 procent.

Insändaren har också synpunkter på de investeringar som Östgötatrafiken valt att göra i biljettsystem, såväl det befintliga som i det kommande biljettsystemet som ska utvecklas tillsammans med Skånetrafiken och Blekingetrafiken. Ett välfungerande biljettsystem är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva den trafik vi bedriver i dag. En stor del av kostnaderna i kollektivtrafiken (ca 40 procent) täcks av biljettintäkter.

Biljettsystemet är en mycket viktig del för att kollektivtrafiken ska fungera och för att människor ska uppleva det enkelt att resa med kollektivtrafiken. Biljettintäkterna 2017 var 452 miljoner kronor. Jämfört med kostnaderna för biljettsystemet där investeringen är cirka 12 miljoner kronor per år är den investeringen lätt att räkna hem.

Sofia Malander

vd Östgötatrafiken