Insändare Jag kallades till ett möte med biskop Modéus den 14 februari, efter det att jag framfört synpunkter under ordet fritt i Corren den 17/1 och 6/2. Biskopen lovade då att kontakta kyrkoherde Lennman angående information om holdingbolaget.

Lennman borde gå ut med en artikel i tidningen och berätta om hur holdingbolaget var tänkt att byggas upp och fungera praktiskt och ekonomiskt. Vi medlemmar och även icke medlemmar har inte fått någon information sedan uppbyggandet av bolaget inleddes år 2016. Det har inte hörts något efter den 14/2. Har min vädjan via biskopen inte nått Lennman eller tycker kyrkoherde Lennman att detta är oväsentligt?

Det är inga privata pengar som använts utan medlems- och begravningsavgifter. Våra pengar!

I senaste protokollet betonats att inga inlägg i tidningar bör förekomma. Detta gör inget! Vi ser fram mot en offentlig presentation av ämnet i Mjölby församlingshem eller annan plats. Vi kommer! Jag lovar! Vi har många frågor om hur våra pengar används efter mer än två år av total tystnad.

Ett holdingbolag är inget vanligt aktiebolag. Det fungerar enligt följande: Består av ett moderbolag som under sig har flera dotterbolag. Personal och ekonomiska medel kan föras över mellan de olika underbolagen. Ett bolag som går dåligt kan därför plötsligt verka gå väldigt bra. Det är svårt att få insyn och kontrollera denna bolagsform. Den som sköter det hela skall helst vara placerad på Malta för att bolaget skall kunna undvika skatter och andra pålagor.

Detta är inte något som jag anser att mina medlemsavgifter bör gå till.

Kyrkans uppgift är att ge andlig vägledning och ge människor hjälp i svåra situationer, inte att ägna sig åt tvivelaktiga affärer. Tänk på Jesu ord: ”Allt vad ni gjort mot dessa mina minsta ... har ni gjort mot mig.”

Göta Johansson