Ordet fritt Det är inte bara i innerstaden, Ryd eller på Linköpings golfbana som det planeras förtätning med nya bostäder. Kommunen planerar att bebygga/förtäta Skäggetorp med 2 000 bostäder till de cirka 4 400 som redan finns. Det är ju nästan ett halvt Skäggetorp och det i ett område som är utpekat som ett problemområde.

Samhällsproblemen lär inte försvinna genom föreslagna massiva förtätning. Det är också redan idag tillräckligt tätt mellan många av husen och de grönområden som finns behövs inte minst av hälso- och klimatskäl.

Gräsmattorna är för övrigt flitigt utnyttjade då det spontant spelas fotboll, solas, grillas, hundar aktiveras med mera. På exempelvis gräsmattor, parkerings- och garageplatser innanför Nygårdsvägen och utmed Stiglöts-, Fogde- och Väpnaregatan planeras för ett stort antal småhus (radhus i 2–3 våningar med trädgårdar) och en del flerfamiljshus (i 3–5 våningar). Glyttingebäcken ska flyttas och på åkermarken mot Tift är det tänkt att bli skolor, radhus, villor, flervåningshus med mera. Även andra delar av Skäggetorp berörs.

Alla ni Skäggetorpsbor som kommer att drabbas om dessa planer genomförs i sin helhet, är ni verkligen nöjda med att få alla dessa bostäder nära utanför era fönster, uteplatser, balkonger och på parkerings-/garageplatser? Kommunens förslag i sin helhet går att läsa på hemsidan (www.linkoping.se/detaljplan). Där går också att lämna synpunkter och det är viktigt att så många som möjligt gör det. Men, det är bråttom. Senast den 31 maj ska synpunkterna över ”Planprogram Skäggetorp” vara inlämnade. Gör det!

Ingegerd Johansson