Insändare En detaljplan har antagits och fastställts för Tinnis. Enda förutsättningen för planarbetet har varit att Tinnerbäcken skall upp i marknivå från den dagvattentunnel den rinner i nu. Man kan fråga sig vilka Linköpingsbor som efterfrågar den förändringen? Förslaget till detaljplan har säkert varit utställd, men inte observerats i någon större utsträckning på grund av debatten om simhallen.

I en utredning visar en utredningsgrupp på två lösningar. Den ena att bäcken förläggs i en kanal söder om badsjön och den andra att att bäcken leds i nuvarande badsjön, som kommer att ersättas med en våtmark (ett finare ord än kärr).

I det första förslaget kommer 30–-40 procent av badsjön att försvinna och stora gräsytor som i dag används för solbad, lek och rekreation att förstöras.

I det andra förslaget försvinner badsjön helt. Lite märkligt med tanke på att man i förutsättningarna för den nya simhallen har fört fram vikten av närheten till badet.

Utredningen pekar på risker med att leda bäcken i marknivå. Höga vattenflöden i samband med kraftig nederbörd och snösmältning kan leda till översvämningar och låga vattenflöden vid torka kan medföra stillastående vatten med dålig lukt och andra sanitära problem. Man skall också ha klart för sig att Tinnerbäcken utgör en mottagare av stora mängder dagvatten från bland annat gator i de södra stadsdelarna som gör att vattnet långt ifrån är rent.

Ett alternativ med att behålla tunneln och därmed behålla badsjön i stort sett som nu har inte redovisats beroende på att detaljplanen inte medger ett sådant förslag. Enligt utredningen kan heller inte planen ändras. Ett påstående endast för att förhindra debatt om ett tunnelalternartiv och för att bakbinda våra politiker! Självklart kan en dålig detaljplan upphävas, göras om och rätt!

Till utredningen är fogat en bilaga med skisser och foton för att visa på Tinnis framtid. Jag ler åt ett foto på på en kanot i ett vackert vattenlandskap! Menar man verkligen att det skall bli möjligt att paddla mellan Hamngatan och S:t Larsgatan? Om det ens blir möjligt på grund av brist på vatten sommartid blir det nog en stor naturupplevelse!

I en tjänsteskrivelse pekar kommundirektören på möjligheten till ett medborgarsamråd om Tinnis framtid. Ett bra förslag som borde ha kommit långt tidigare! Gärna ett sådant samråd, men då måste också ett tunnelalternativ få diskuteras! Genomför gärna en folkomröstning om de två förslag som nu ligger och ett förslag med en tunnel.

Roland Johansson