Insändare Svar på ”Bryr sig ingen om Kallerstads allé?”, 3/9.

I en insändare framförs kritik över hur dåligt skött Kallerstads allé är. I insändaren hänvisar skribenten till en tidigare artikel i Corren och frågar sig varför länsstyrelsen, som har hand om tillsynen av alléer, inte agerar i fallet med Kallerstads allé.

Det stämmer att länsstyrelsen har ett ansvar för tillsynen av det generella biotopskyddet, dit alléerna hör. Länsstyrelsen bedriver dock ingen operativ tillsyn över skötseln av länets alléer utan kontrollerar i första hand

efterlevnaden av meddelade dispenser enligt miljöbalken.

När någon söker dispens om att få utföra åtgärder i en allé för länsstyrelsen en dialog om skötsel och förvaltning med markägare, såväl privatpersoner som företag och kommuner. Som alltid när det gäller alléer är det ytterst markägaren som är ansvarig för skötseln av träden i en allé. Länsstyrelsen kan inte gå in och uppmana någon att sköta om sin allé, utan en dialog kan endast inledas på markägarens initiativ.

Adam Bergner

naturvårdshandläggare, länsstyrelsen Östergötland