Ordet fritt På initiativ av Vreta kloster Närråd antogs i januari 2015, efter ett välgjort och väl förankrat tjänstemannaarbete, en ny översiktsplan för Ljungsbro-Berg.

I denna utpekas bland annat skolområdet vid det gamla Vretagymnasiet i Berg som möjligt för en utbyggnad med cirka 250 bostäder. Området hade då i avvaktan på den nya översiktsplanen stått i stort sett outnyttjat sedan verksamheten flyttade till Järngården 2011.

Sedan översiktplanen antogs 2015 har det således funnits goda möjligheter att påbörja ett detaljplanearbete. Ändå har inget hänt och området inger nu ett trist och närmaste öde intryck i kulturmiljön vid den gamla klosterkyrkan i infarten till besöksområdet vid Bergs slussar.

Detta är inte försvarbart. Kommunen måste därför snarast påbörja arbetet med att utveckla och förnya området i enlighet med översiktsplanens intentioner.

Många av oss som bott länge i kommundelen Vreta kloster börjat bli hjärtligt trötta på att gång efter annan bli nedprioriterade i den kommunala planeringen.