Insändare Svar på "Enskilda vägar är av största vikt", 11/4.

Det gläder mig att vi får igång en debatt om betydelsen av enskilda vägar i det totala vägnätet. Det är ju i alla fall tre fjärdedelar av vägnätet i Östergötland som är just enskilt. Jag vill börja med att instämma i Bengt Nilssons insändare. Min avsikt med att väcka frågan och att föra in den i Region Östergötlands trafik- och samhällsplaneringsnämnd är just att ta fram en samlad kunskap om deras betydelse för hela det östgötska vägnätet.

Vi har därför beslutat att under det här året göra en utredning om frågan som syftar till att just skaffa en samlad kunskap om det enskilda vägnätet i Östergötland. En sådan rapport kan sedan ligga till grund för arbetet med nästa Länstransportplan. Tyvärr är det nog också så att alltför många lokala och regionala politiker har en alltför grund kunskap om förhållandet mellan privat väg, enskild väg och allmän väg.

Som vi vet börjar och slutar de flesta transporter på landsbygd just på enskilda vägar. Jag har engagerat mig i frågan om fler vägar ska göras om från allmänna till enskilda exempelvis. Vilket jag är mycket, för att inte säga helt avvisande till. Det riskerar att föra över ytterligare kostnader till den enskilde på landsbygd. Det bör sitta ”i ryggmärgen” hos region- och kommunpolitiker att vara avvisande till det.

Till sist: jag kan alltså inte annat än att helt instämma i Bengt Nilssons slutsatser om behovet av att våra region- och kommunpolitiker skaffar mer kunskaper i frågan.

Göran Gunnarsson (C)

ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden