Insändare Svar på "Billigare att ta med sopor på bussen", 5/2.

Linköpings viktbaserade avfallstaxa gör att kunden själv kan påverka sina avfallskostnader. Genom att källsortera och minimera mängden avfall i soptunnan kan våra kunder sänka sin kostnad. Och samtidigt bidra till att bygga ett mer hållbart samhälle.

I avgiften för avfallshämtning ingår mycket mer än själva tömningen och transporten. En viktig del är behandlingen av avfallet som förädlas till värme, el och biogas. Dessutom ingår våra återvinningscentraler där alla Linköpingsbor kan lämna avfall och återvinningsmaterial. Avgiften täcker också ristippar, kundservice med mera.

Insamlingen av avfall är kommunens ansvar och Tekniska verken har fått uppdraget. Det utför vi genom en självkostnadsprincip som innebär att verksamheten inte genererar vinst och att ekonomin särredovisas. Kundernas avgifter ska helt enkelt täcka de kostnader som uppstår när avfallet tas omhand. Idag har Linköping en av landets lägsta taxor och samtidigt mycket goda förutsättningar för återvinning och minskad påverkan på miljön.

Vi vill erbjuda Linköpingsborna en hög servicenivå och samtidigt bidra till kommunens mål att bli koldioxidneutralt 2025. Tekniska verkens vision att bygga världens mest resurseffektiva region bygger på att vi alla hjälps åt.

Liselott Myrbråten

affärsområdeschef avfallstjänster, Tekniska verken i Linköping