Insändare För en tid sedan gick det att läsa på bland annat Dagens Medicin och SVT om hur kvaliteten på sjuksköterskeprogrammet i Sverige har sjunkit, att kvantitet blivit viktigare än kvalitet.

Jag är sjuksköterskestudent på Linköpings universitet och kan berätta hur det ser ut här.

I termin tre skrivs en stor tentamen som bygger på vad man lärt sig under hela den tredje terminen. Det har alltid varit en svår examination med många underkända, men de senare åren har det blivit värre än någonsin med en markant nedgång av godkända examinationer. Ett exempel kan tas från när tentamen skrevs i augusti 2018, då så få som 20 procent blev godkända. Från utbildningens sida vill man gärna få det till att orsaken ligger hos studenterna.

Men att studenterna skulle ha all skuld i detta är inte korrekt då utbildningen i sig inte ger de förutsättningar som krävs. Vi har föreläsningar som helt missar att ge oss den kunskap vi behöver. Ett annat exempel är frågor som enligt examinatorn ska tolkas på korrekt sätt för godkänt resultat. Att det ska handla om ifall man tolkar frågor korrekt eller ej ska inte vara det som underkänner studenter.

Efter påtryckningar från studenterna så hade man en träff angående just denna examination. Resultatet blev sorgligt nog att man från utbildningens håll enbart beskyllde studenterna och inte tog något ansvar själva.

I termin fyra skrevs en examination i läkemedelsberäkning. Innan denna hade man gett oss en 75 minuter kort föreläsning samt övningsfrågor. När examinationen kom så var där frågor som oerhört få hade stött på innan, frågor man inte läst om, än mindre fått förklarat för sig på den korta föreläsningen.

Enbart 18 av ungefär 100 blev godkända. En examination som vid tidigare tillfällen haft kring 80 procent godkända hade nu enbart cirka 20 procent godkända. Att utbildningen då kan lägga detta på oss studenter, utan att ta minsta lilla ansvar, är som en käftsmäll efter all den tid och allt det arbete man lagt ner.

Sverige skriker efter sjuksköterskor. Man vill utbilda ett stort antal och anställa desto fler. Men hur hänger detta då ihop med att ett av Sveriges största universitet inte ger sina studenter möjligheten till att bli godkända och klara utbildningen på planerad tid?

Besviken sjuksköterskestudent

Svar:

Den pedagogiska modell som bedrivs vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet sedan starten 1986 baseras på studentcentrerat och problembaserat lärande. Det innebär att studenterna själva får ta ett stort eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna som definieras i kurs- och utbildningsplanerna.

Grunden i denna pedagogik utgörs av obligatoriska basgruppsträffar där studenter tillsammans får vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper som presenteras i terminens lärandemål. Dessa illustreras i verklighetsbaserade scenarion som progressivt blir svårare under utbildningens gång. En lärare finns tillgänglig som handledare vid dessa basgruppsträffar för att säkerställa att rätt nivå och kvalitet uppnås vid studenternas kunskapsinhämtande.

Vi erbjuder också olika lärstödjande moment – till exempel föreläsningar, färdighetsträningar/simuleringar och workshops och andra resurstillfällen inför examinationer. Vid examinerande moment är det kursens lärandemål som examineras. Efter examinerande moment erbjuder vi alltid återkoppling och diskussion kring kursens lärandemål och hur vi resonerat när vi bedömt svaren. Skulle det behövas erbjuder vi också extra stödinsatser inför omexaminationer.

Vi vet att utbildningen ständigt behöver vara i utveckling och gör därför kontinuerliga förändringar för att säkerställa utbildningens kvalitet. För att studenterna ska kunna göra sina röster hörda har vi kursdialoger, samverkansgrupper och programråd med studentrepresentanter.

Sverige behöver utbilda sjuksköterskor, men vår roll är att utbilda och säkerställa att de sjuksköterskor som tar examen vid Linköpings universitet har god kompetens och de kunskaper som krävs för att bedriva en god och säker vård. I nationella jämförelser påvisas det att våra studenter är väl förberedda när de kommer ut i arbetslivet. Vi är stolta över den utbildning vi erbjuder och vi kommer alltid jobba för att kunna vara stolta över den även i framtiden.

Helén Marklund

programansvarig på sjuksköterskeprogrammet

Åsa Ernersson

biträdande programansvarig på sjuksköterskeprogrammet

Medicinska fakulteten, Linköping universitet