Insändare Svar på "Ta upp gruset tidigare på året", 29/4.

I Linköping sopar och saltar vi cirka 10 mil gång- och cykelvägar för att göra vintercykling lättare. Sammanlagt vinterröjs/halkbekämpas 56 mil gata och nästan lika lång sträcka av gång- och cykelvägar. Det är en stor väghållningsapparat som dras igång när vintern kommer och vi ansvarar för en helhet och många aspekter och trafikslag att väga in i det. Klimatet på våra breddgrader har en stor variation och medför oftast mer halka än nederbörd, något som vi på bästa sätt försöker hantera. Läs gärna mer om det här: linkoping.se/snorojning

Att ta bort sanden för tidigt och att behöva utföra ytterligare en sandningsomgång är kostsamt och ineffektivt. Ambitionen är att börja sopningen så fort det går efter att vintern släpper sitt grepp. Vi har under åren kunnat påbörja sopningen av gång- och cykelvägar redan vecka 11–12. I år kom det en längre ihållande köldknäpp som vi fick ta hänsyn till.

I vårt avtal ingår det att entreprenören slutför jobbet ett visst datum. För att hinna med alla vägar har de fram till 15 maj på sig att sopa upp all vintersand, men de vill förstås få upp sanden så fort som möjligt och gärna vara klara innan slutdatumet. I arbetet prioriteras gång- och cykelstråk.

Kommunen har sju olika driftområden och tre olika entreprenörer som har fått ansvar för att planera och sköta dessa. Det kan vara så enkelt att insändarskribenten bor precis på en driftområdesgräns. Det finns även ytor som inte ägs av kommunen, men som upplevs som kommunens, där vi inte ansvarar för driften. Eller så kan man helt enkelt ha missat en gata som man fick åka tillbaka och åtgärda i efterhand.

Jonas Sjölin

kontorschef på Stadsmiljökontoret i Linköpings kommun