Sex- och samlevnadsundervisningen ska inte bara ske på biologilektionerna, utan integreras i samhällsorienterande ämnen, skriver Sabuni. Men sexualkunskapens faktakärna - hur barn blir till, vilka sexuellt överförbara sjukdomar som finns, hur man skyddar sig mot dessa och oönskade graviditeter, vilka variationer som finns när det gäller sexuell läggning - ryms mycket väl inom biologiämnet. Att beordra att samhällskunskaps-, historie- och religionslektioner ska ägnas åt sex- och samlevnad är att politisera sexualundervisningen.

Sabuni hänvisar dessutom både till RFSU och nätdiskussionen #prataomdet. RFSU säger öppet att skolans sex- och samlevnadsundervisning ska "bearbeta värderingar", och #prataomdet stod i stora delar för en feministisk nymoralism kring sex som definitivt är normerande.

Skolan bör dock bara åläggas att sprida sådana normer och värderingar som majoriteten är överens om är moraliskt överlägsna, till exempel alla människors lika värde eller att demokrati är bättre än diktatur. I dag finns i Sverige ingen sådan "konsensusnorm" kring sexualitet. I den mån medier och debattörer tycks vara överens om en "sexuell värdegrund" så kan man misstänka att den saknar folklig förankring.

Debattelitens sexuella värdegrund slår fast att allt är naturligt, all sex är bra sex. Det har varit viktigt historiskt, i kampen för kvinnors och sexuella minoriteters frigörelse, att markera att det inte är onaturligt med kvinnlig sexdrift eller homosexuella relationer. Men efter de segrarna har "allt är naturligt"-rörelsen rusat vidare, så att högstadieelever i dag kan uppleva att de hetsas till att ha mycket och avancerat sex tidigt.

De flesta föräldrar hoppas nog att deras söner och döttrar - oavsett om de är homo- eller heterosexuella - ska göra sina första sexuella erfarenheter när de är mogna för det, i ett intimt sammanhang med någon de älskar. Unga människor är sårbara, och sexualiteten sitter djupt i både kropp och själ. Den är också en omvälvande kraft, som kan verka konstruktivt såväl som destruktivt. Om skolan via en normerande sexundervisning hetsar unga att ha sex de inte är mogna för så sviker skolan.

Och ungdomarna själva? Ja, en generation som vuxit upp med lättillgänglig pornografi på internet behöver knappast undervisning i avancerade sexuella tekniker. Troligtvis skulle det kittla deras fantasi mer att läsa kärleksromaner.

Det rimliga är att skolan lär ut fakta om sex, men att föräldrar och övrig omgivning får förmedla normer och värderingar. Ska skolan förmedla något budskap bör det vara att värna den personliga, sexuella integriteten. Sexualiteten är för viktig, och för intimt privat, för att göras till ett socialt ingenjörsprojekt.