Inflationen mätt som KPI stannar på 0,0 procent i år och på 0,4 procent nästa år, långt under Riksbankens mål på 2,0 procent.

Finansdepartementet spår vidare att BNP i år växer med 1,0 procent och med 2,4 procent 2014.

Finansminister Anders Borg bedömer att den svenska arbetsmarknaden har varit starkare än väntat trots den svaga BNP-tillväxten.

Han räknar med att sysselsättningen fortsätter att öka under 2014 medan arbetslösheten sjunker ytterligare något. Departementet spådde tidigare en topp i arbetslösheten under 2014.

Även BNP-tillväxten väntas ta lite bättre fart nästa år.

Samtidigt bedömer han att konjunkturpilarna inte är helt entydiga i dagsläget.

Borg påpekar också att kostnaderna för sjukskrivningar ökar.

Finansministern ser fortsatta risker i världsekonomin framöver, som obalanser i tillväxtländer och i eurozonens banker.

Att ha ett underskott i finanserna är naturligt i en lågkonjunktur. Det går inte att stimulera ekonomin på annat sätt. Men ska man komma tillbaka till ett överskott i ekonomin måste reformer kommande år, det vill säga efter 2014, finansieras, sade Borg:

Hon hänvisar till Ekonomistyrningsverkets senaste prognos, som förutspår ett budgetunderskott på 2,3 procent 2014.